Odlomak

UVOD

Mjerenje je nastalo kao rezultat potrebe za kvantitativnim karakterisanjem prirodnih pojava, a direktno je rezultat opažanja i potrebe za poređenjem.
U anglosaksonskoj literaturi preovlađuje mišljenje  da je do kvalitativne promjene na relaciji posmatranje – mjerenje došlo u 17. vijeku kada je Frensis Bekon (francuski filozof) rekao da se “ bez mogućnosti ostvarenja kvantitativnih mjerenja, nauka neće razvijati”.
Mjerenje je pojam sa kojim se često susrećemo, ali u literaturi se najčešće pojavljuju sljedeće dvije definicije:
Mjerenje je skup eksperimentalnih postupaka koji imaju za cilj određivanje jedne veličine.
Mjerenje je proces poređenja vrijednosti  nepoznate veličine  sa veličinom koja je uzeta za jedinicu mjere.
Prema Sidenhemu (P.Sydenham)  postoje tri tumačenja postupka mjerenja: popularno, matematičko I informacijsko. Prema popularnoj definiciji, mjerenje je kvantitativno određivanje vrijednosti mjerene fizičke veličine, poređenjem sa unaprijed određenom vrijednošću te iste veličine, koja je prihvaćena kao jedinica. Matematičku predstavu mjerenja je postavio Finkelštajn (L.Finkelstein) koji je smatrao da je mjerenje postupak kojim se svojstvu neke manifestacije objekta pridružuju objektiv brojevi, na takav način da opisuju tu manifestaciju. Prema informacionoj predstavi, mjerenje se tumači kao tok informacija, a svaki istraživački proces i objekat, izvor su beskonačno mnogo latentnih informacija. Za mjerenje je osnova mjerni senzor, koji se posmatra kao informacijski filter i koji omogućuje razlikovanje korisnih informacija.

 

2. METROLOGIJA

Nauka o mjerenjima je logična posljedica razvoja prirodnih nauka i tehničkih disciplina. Danas se pod nazivom metrologija podrazumjeva nauka koja se bavi metodama mjerenja prije svega fizičkih veličina, realizacijom i održavanjem etalona fizičkih veličina, izradom i razvojem mjernih sredstava i obradom i analizom izmjerenih rezutata.
Metrologiju možemo podijeliti na:

  •  zakonsku regulativu,
  • industrijsku,
  •  naučnu metrologiju.

Zakonska metrologija  je oblast metrologije koju zbog opšteg značaja reguliše država, zakonima i propisima. Ona obezbijeđuje : mjerno jedinstvo u zemlji, razvoj metrologije u skladu sa tehnološkim razvojem zemlje, povećanje kvaliteta roba i usluga, zaštitu potrošača u kupoprodajnim odnosima.Industrijska metrologija omogućava da se industrijski , poljoprivredni i drugi proizvodi izrađuju u skladu sa međunarodnim i regionalnim standardima. Vezana je za standardizaciju a samim tim i za garanciju kvaliteta.Naučna metrologija je oblast koja obezbjeđuje razvojni i naučnoistraživački rad u oblasti metrologije , i koji uključuje mjerenje najčešće tačnosti i preciznosti , u metrološkim laboratorijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari