Odlomak

1.NARODNA BANKA SRBIJE
Prva centralna banka Srbije je osnovana 1883. godine pod nazivom Privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije. Jula 2003. godine došlo je do reosnivanja Narodne banke Srbije (NBS) donošenjem Zakona o NBS. U skladu sa zakonom, NBS:
• Je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija;
• Ima status pravnog lica
• Ima pravo predlaganja zakona i drugih opštih propisa iz oblasti monetarno-kreditnog i deviznog sistema politike;
• Može obrazovati i filijale;
• U svom sastavu ima specijalizovanu organizaciju Zavoda za izradu novčanica I kovanog novca.
Narodna banka Srbije je javna institucija odgovorna za čuvanje vrednosti, odnosno, kupovne snage novca.Narodna banka Srbije je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Srbije i drugim zakonima, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje i očuvanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka Srbije doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema.
Organi Narodne banke Srbije su:
• Izvršni odbor;
• Guverner;
• Savet guvernera.

U nadležnosti Izvršnog odbora je utvrđivanje monetarne i devizne politike, a posebno uslova i načina izdavanja hartija od vrednosti, uslova i načina pod kojima Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu i obavlja diskontne poslove, zatim politika odobravanja kratkoročnih kredita, politika kursa dinara, način upravljanja deviznim rezervama, referentna kamatna stopa i druge kamatne stope Narodne banke Srbije, te osnovica za obračunavanje obavezne rezerve i stope obavezne rezerve. Izvršni odbor utvrđuje mere i aktivnosti, u okviru nadležnosti Narodne banke Srbije, radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, kao i mere za održavanje likvidnosti banaka. Izvršni odbor odlučuje i o davanju i oduzimanju dozvola za rad bankama, društvima za osiguranje, za obavljanje poslova finansijskog lizinga i društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Savet guvernera, na predlog Izvršnog odbora, uz saglasnost Vlade, utvrđuje režim kursa dinara, donosi Statut Narodne banke Srbije, kao i strategiju razvoja Narodne banke Srbije i prati njeno sprovođenje. Savet donosi finansijski plan i usvaja godišnje finansijske izveštaje Narodne banke Srbije, bira spoljnog revizora i razmatra njegove izveštaje. Savet, takođe, vrši nadzor nad sistemom finansijskog izveštavanja u Narodnoj banci Srbije, ocenjuje da li su računovodstvene politike i procedure odgovorajuće, i vrši nadzor i usvaja godišnji plan o obavljanju interne revizije u Narodnoj banci Srbije. Pored navedenog, Savet najmanje jednom godišnje Narodnoj skupštini Republike Srbije podnosi izveštaj o radu, a godišnji račun Narodne banke Srbije, sa izveštajem ovlašćenog revizora, dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srbije do 30. juna naredne godine. Savet odlučuje na sednicama većinom glasova ukupnog broja članova Saveta.
Guvernera Narodne banke Srbije bira Narodna skupština Republike Srbije sa mandatom od šest godina, s pravom ponovnog izbora. Guverner je nadležan i odgovoran za ostvarivanje ciljeva Narodne banke Srbije, a posebno za sprovođenje odluka Izvršnog odbora i Saveta, organizaciju i poslovanje Narodne banke, pripremanje akata iz njene nadležnosti, donošenje akata iz nadležnosti Narodne banke koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora i Saveta, a obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o Narodnoj banci Srbije i drugim zakonom ako nisu u suprotnosti sa osnovnim ciljem iz člana 3. tog zakona.
Narodna banka Srbije je pravno lice sa sedištem u Beogradu. Ona može obrazovati filijale koje nemaju status pravnog lica, a njihova unutrašnja organizacija, delokrug i dužnosti određeni su Statutom Narodne banke Srbije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese