Odlomak

UVOD

Nasilje u porodici dobilo je zabrinjavajuće razmjere širom svijeta i predstavlja jedan od najizraženijih problema ugrožavanja prava čovjeka.

Žrtve nasilja su najosjetljivije kategorije stanovništva: djeca, žene i stara lica. Posljedice nasilja su katastrofalne po razvoj i život onih nad kojima se vrši. Najteže je što nasilje proizvodi nasilje i što se ono ponavlja s koljena na koljeno u budućim generacijama.

Prateći rad Ministarstva unutrašnjih poslova u ovoj oblasti imamo osjećaj da postoje nedovoljni resursi u tretmanu i prevenciji nasilja u porodici.

U kontaktima sa predstavnicima institucija koje su uključene u ovu problematiku, prije svega Centara za socijalni rad, NVO «Udružene žene», Zdravstvenim ustanovama i dr. i oni su navodili iste probleme, odnosno nedovoljnu uključenost ljudskih resursa i materijalno tehničkih sredstava.

Cilj ovog rada usmjeren je na sistematizovanje i prikaz stanja nasilja u porodici, koje je evidentirano i poznato predstavnicima institucija koje su uključene u ovu problematiku, sa akcentom na rad pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Najgrublji oblik moći je nasilje, odnosno fizičko nasilje, gdje moć kao nadmoć potpuno dolazi do izražaja. U nasilju je prisutna moć pojedinca ili grupe koja provodi nasilje i nemoć pojedinca ili grupe nad kojom se nasilje vrši. Moć je posebno izražena u porodičnom nasilju, gdje žrtve nasilja zbog svoje statusne nemoći trpe nasilje.

Kada je u pitanju određenje pojma nasilja u porodici, nasilje u porodici podrazumjeva sve oblike nasilja koji se događaju u porodici, proširujući mogućnost da počinioci nasilja i žrtve nasilja mogu biti sve  osobe koje ne žive u porodici ali su članovi domaćinstva kao što su bivši partneri, rodbina i sl

Ustavnim odredbama su prava i slobode svih građana zagarantovana bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovinsko stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo, čime građani stiču mogućnost da u slučaju ugrožavanja svojih prava  mogu zatražiti zaštitu nadležnih državnih organa.

Pored Ustava Republike Srpske kojim se garantuju osnovna ljudska prava  i slobode u našoj zemlji, doneseno je više zakona koji direktnije obrađuju nasilje u porodici, a o čemu će, takođe, biti više riječi u nastavku ovog rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari