Odlomak

Uvod :
Radno pravo je posebna, samostalna javnopravna grana pozitivnog prava u pravnom sistemu svake moderne države, Centralni pojam radnog prava je radni odnos kao pravni odnos izmedju poslodavca i zaposlenog kojim se uredjuju njihova međusobna prava i obaveze u oblasti organizovanog rada.

Radni odnos je pravni odnos regulisan radnopravnim normama. Osnovne karakteristike radnog odnosa su: dobrovoljnost, lična funkcionalna veza između radnika i poslodavca. Pravni režim zasnivanja radnog odnosa čini skup pravnih normi kojima se reguliše celina instituta zasnivanja radnog odnosa. Zasnivanjem radnog odnosa na osnovu ugovora o radu, opštim aktima i Zakonom o radu, nastaju uzajamna prava i obaveze između zaposlenog i poslodavca.
Kada je reč o prestanku standardnog, radni odnos na neodređeno vreme I sa zakonom propisanim punim radnim vremenom, radnog odnosa potrebno je posebno se osvrnuti na slobodno izraženu volju poslodavca I zaposlenog za raskidanjem njihovog do tada postojećeg ravnopravnog odnosa. Slobodno izražena volja subjekta ravnopravnog odnosa znači mogućnost koju imaju obe stane- da međusobni odnos ne samo zasnuju nego I raskinu. Obzirom da je poslodavac ekonomski jača stranka , to je logično da su pravila u vezi prestanka radnog odnosa, uglavnom postavljena I usmerena da štite interese ekonomski slabije starne u radnom odnosu- radnika. Vrlo su mala ograničenja slobode radnika da izjavom svoje volje raskine radni odnos, dok je sloboda poslodavca, u ovom smislu regulisana mnogim pravilima u nacionalnim zakonodavstvima pojedinih zemalja I na međunardnom planu. Radno pravo se prema pitanju zaštite interesa zaposlenih, pa I kada se radi o otkazu, mora odnositi sa posebnom pažnjom. Pored prestanka radnog odnosa

jednostarno izraženom voljom subjekta radnopravnog odnosa u našem pravnom sistemu, postoji I prestanak istovremeno izraženom voljom oba subjekta-sporazumni raskid radnog odnosa. Takođe, prihvata se da se radni odnos može raskinuti neposrednim dejstvom zakona.
Razlozi prestanka radnog odnosa:

Prestanak radnog odnosa je pravno stanje, odnosno skup pravno relevantih činjenica na osnovu kojih prestaju uzajamna prava i obaveze između zaposlenog i poslodavca. Prema našem važećem Zakonu o radu mogući razlozi za prestanak radnog odnosa su:
1) Istek roka na koji je ugovor zaključen
2) Navršenost 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
3) Izražavanje saglasnosti volja poslodavca i zaposlenog da radni odnos prestane-sporazumni prestanak radnog odnosa
4) Otkaz ugovora od strane poslodavca ili zaposlenog
5) Slučaj kad roditelj ili staritelj maloletnog lica zahteva da radni odnos prestane
6) Smrt zaposlenog
7) Drugi slučajevi utvrđeni zakonom

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese