studenti
Mesto za uspešne studente

Organizacija i upravljanje preduzecem

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Obeležja i karakteristike privrednog preduzeća

Preduzećem se označava privredni subjekat, oblik organizovanja i poslovanja u okviru koga se obavlja odreñena privredna delatnost. Istorijski gledano, preduzeća su bila glavni nosioci privrednog i društvenog razvoja svake zemlje. Razvoj preduzeća u uskoj je vezi sa društvenim, ekonomskim i tehničko-tehnološkim razvojem. Preduzeće postoji i deluje kao organizacioni oblik kroz koji se ipoljavaju i deluju raznovrsni interesi pojedinaca, grupa i šire zajednice. Shvatanje pojma preduzeće menjalo se kroz istoriju. Jednu od najstarijih definicija preduzeća dao je francuski autor Kursel Senej (Courcelle Seneuil), koji kaže da je preduzeće “svaka ljudska aktvinost koja koristi razne sile da bi ostvarila odreñeni cilj”. Kao pojava i kategorija preduzeće neprekidno evoluira prostorno i vremenski, po formi i sadržini. Društvena i ekonomska obeležja privrednog preduzeća se menjaju sa promenama svojine i razvojem materijalno-tehničke osnove preduzeća. Promene kvalitatitivnih obeležja preduzeća posledica su razvoja i usavršavanja komponenata proizvodnje, tehničke osnove i podele rada, kao i omasovljenja i specijalizacije proizvodnje. Na ulogu preduzeća utiče i država putem instrumenata ekonomske politike. Po tržišnom konceptu “preduzeće predstavlja samostalni finansijski subjekt koji proizvodi za tržište robu ili usluge”. U takvom, tržišno orijentisanom preduzeću, težište je na pravnom statusu i vlasništvu nad komponentama preduzeća i profitu koji ono treba da ostvari. Preduzeće je složen ekonomski i organizacioni subjekt koji podrazumeva detaljnu podelu rada, poslova i funkcija. Odatle proizilazi i potreba koordiniranja ovih komponenti i podsistema ka postavljenim ciljevima. Savremene teorije preduzeće posmatraju kao racionalni, ekonomski sistem sa preduzetnikom i menadžerom na čelu, dok ga teorije o organizaciji definišu kao organizaciju ili organizacioni sistem sa definisanim meñuljudskim odnosima, unutrašnjim vezama i interakcijama. Ovde ćemo preduzeće posmatrati kao osnovni ekonomski i organizovani oblik obavljanja privrednih delatnosti i ekonomske aktivnosti ljudi sa odreñenim, unapred definisanim, ciljevima. Prevashodni cilj obavljanja delatnosti preduzeća je stvaranje dobiti, ali tu je i mnoštvo ekonomskih i neekonomskih ciljeva. Preduzeće objedinjava ciljeve zaposlenih, vezane za zarade, uslove rada i životni standard, i ciljeve države, vezane za kontinuitet obavljanja delatnosti u sklopu podele rada, kao i finansiranje zajedničkih potreba. Osnovne karakteristike preduzeća su:

  • predstavlja organizacionu celinu;
  • obavlja odreñenu funkciju – delatnost u privredi;
  • ima potpunu ekonomsku i pravnu samostalnost i subjektivitet;
  • predstavlja odreñeno privredno društvo zasnovano na kapitalu ili ličnostima koje se unjega udružuju.

Preduzeće uvek egzistira u odreñenom organizacionom obliku. Unutrašnji odnosi delova preduzeća odreñuju se na principima organizacije rada. Upravljanje i rukovoñenje procesom rada takoñe se zasnivaju na principima organizacije rada i principima menadžmenta. Da bi moglo da obavlja svoje poslovne funkcije u privredi, preduzeće mora raspolagati odreñenim sredstvima (materijalne komponente procesa rada) i kadrovima. Materijalnim komponentama preduzeće raspolaže u skladu sa svojim ekonomskim potrebama i mogućnostima, odnosno potrebama svoje reprodukcije.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.