Odlomak

1. Definicija pojma lokalna samouprava?

 Lokalna samouprava je autonomni sistem upravljanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije radi zadovoljavanja potreba građana.
 Lokalna samouprava je oblik odlučivanja i upravljanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije, neposredno od strane njenih stanovnika ili putem njihovog predstavništva koje oni biraju
2. Koji nivoi lokalne samouprave se najčešće javljaju u savremenoj teoriji i praksi
1. opštine;
2. okruzi (distrikti);
3. srez, župe, vojvodstva, kneževine (ponekada imaju karakter okruga a nekada regiona);
4. grad;
5. regioni
3. Objasniti koje su razlike između opštine,okruga i regiona
 Opština je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave i najčešće se koristi kao izborna jedinica. Okrug je viši nivo organizovanja vlasti čija je osnovna funkcija da obavlja deo zajedničkih poslova za sve lokalne zajednice na njegovoj teritoriji. Region je najviši stepen organizacije lokalne samouprave koji u sebi objedinjuje državne poslove i funkcije lokalne samouprave

4. Pojam supsidijarnosti?
 Supsidijarnost podrazumeva da se prvenstvo u obavljanju određenih poslova uvek daje nivou koji je najbliži građanima, a tek ako taj nivo nije u stanju da ih realizuje oni se prenose na viši nivo
5. Osnovni elementi pojma lokalna samouprava
 Poseban nivo javne vlasti sa svojstvom pravnog lica izabranim organima i sopstvenom imovinom.
 Organizuje se na delovima državnog područja i nalazi se pod kontrolom državnih vlasti.
 Ima ustavom i/ili zakonom garantovan krug sopstvenih poslova koje obavlja samostalno.
 Uživa pravnu zaštitu svoje samostalnosti

6. Dva osnovna pristupa poreklu i evoluciji lokalne samouprave
 Jedna grupa teorija smatra da je lokalna samouprava nastala u trenutku kada je uopšte nastala vlast, kada su građani izabrali svoje organe vlasti. Prema ovim teorijama lokalna samouprava je praizvorište nastanka države(Island- neposredni oblici vlasti i skupština, Švajcarska- oblici neposrednog odlučivanja).
 Druga grupa teorija tvrdi da lokalna samouprava nastaje tek sa nastankom građanskog društva i da svoj konačni smisao, sadržaj, formu dobija sa buržoaskim revolucijama i jačanjem građanskog društva. Lokalna samouprava se tako odlikuje modernim sistemom organizacije vlasti koji znači podeljenu zakonodavnu izvršno-upravnu i sudsku vlast.

7. Šta karakteriše lokalnu samoupravu kao naučnu disciplinu
Lokalna samouprava je naučna disciplina koja spada u korpus političkih nauka i naučnih disciplina. Odlike naučne discipline joj daju njen predmet izučavanja, metod kojim se predmet proučava i istražuje kao i specifičan jezik naučne discipline.

8. Uloga, poslovi i nadležnosti lokalnih vlasti
 podsticanje ekonomskog razvoja
 privlačenje kapitala
 otvaranje novih radnih mesta
 kreiranje privatno-javnih partnerstava radi što lakšeg i efikasnijeg sprovođenja brojnih projekata kojima se rešavaju neki tekući problemi
 pružanje neophodnih usluga građanima radi što boljeg organizovanja života unutar jedne lokalne zajednice
 razvijanje partnerstava ne samo sa privatnim sektorom već i sa samim građanima radi obezbeđenja boljeg kvaliteta života

9. Na osnovu kog kriterijuma se lokalna samouprava deli na posrednu i neposrednu
 Dele se po kriterijumu stepena učešća građana u odlučivanju i upravljanju

10. Karakteristike jednostepene lokalne samouprave i njihov odnos sa centralnom vlašću
Postoje dve varijante jednostepenosti.
1. Prva se odnosi na postojanje samo opštine gde između centralne vlasti i opštine ne postoji nijedan drugi oblik lokalnih jedinica.
2. Druga varijanta se odnosi na postojanje neke vrste posrednika koji ne predstavlja ni jedan stepen lokalne samouprave, koji se nalazi između države i opština. Taj posrednik se najčešće javlja u vidu okruga.

11. Centralizacija?
Pod centralizacijom se podrazumeva koncentrisanje vlasti u i političke moći na nacionalnom nivou i odlučivanja u jednom centru. Ima svoj politički i administrativni vid. Politička podrazumeva koncentrisanje političke vlasti nad čitavom državnom teritorijom u rukama najviše, suverene vlasti. Administrativna centralizacija je koncentrisanje vlasti upravljanja javnim poslovima u rukama državne uprave, vlade. U centralizovanoj državi nema mesta za lokalnu samoupravu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Osnovi sistema drzavne uprave Nedjo Danilovic
  • Školska godina: Nedjo Danilovic
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari