Odlomak

UVOD

Parlamentarizam u sirem smislu podrazumeva  politicki sistem u kome zakonodavnu vlast vrsi izabrana skupstina,u uzem smislu parlamentarizam oznacava poseban oblik podele vlasti u kome parlament,kao nosilac zakonodavne vlasti ima dominantan polozaj u odnosu na sudske organe , a narocito izvrsne vlasti.  Parlamentarizam je nastao i najpotpunije se razvio u Engleskoj u XVIII veku tokom borbe za vlast izmedju parlamenta i kralja. Kasnije je prenet u druge evropske drzave, tako da danas predstavlja najrasireniji vid podele vlasti u zemljama zapadne Evrope, a i u svetu.Za sistem parlamentarizama je karakteristicno: da izvrsna vlast,odnosno vlada,ne moze funkcionisati  ukoliko nema podrsku vecine u parlamentu, kabinet ministara,odnosno vlada,cini poseban izvrsni organ,razlicit od sefa drzave kao nominalnog  nosioca izvrsne vlasti.
Konceptualno resenje vladavine u parlametarizmu,koje smo oznacili kao predstavnicku vladavinu, polazi od pretpostavke da gradjani,iako u skladu sa nacelom narodne suverenosti ,cine izvor i osnovu vlasti jer nisu u stanju i ne mogu neposredno donositi politicke odluke okupljajuci se na javnim mestima, kao sto su to cinili u antickoj Grckoj i drugim ranim demokratijama. Zbog ove cinjenice narodna suverenost se ustanovljava izborom predstavnika.

   OSNOVNE KARAKTERISTIKE PARLAMENTARIZMA                                           

Karakteristike parlamentarizma su:

  •   vlada proizilazi iz parlamenta i njemu pripada pravo zakonodavne inicijative,
  •    parlament ima pravo da kontrolise rad vlade,
  •    parlament ima pravo da raspusti vladu izglasavanjem nepoverenja.

Parlament u najsirem smislu predstavlja predstavnicko telo koje putem izabranih  predstavnika vrsi donosenje zakona i vrsi nadzor nad nosiocima izvrsne vlasti.Parlamenti mogu biti jednodomni i dvodomni. Jednodomni parlamenti su karakteristicni za unitarne drzave, a dvodomni parlamenti su prisutni uglavnom u federativnim drzavama gde jedan dom cine predtsavnici gradjana, a drugi federalne jedinice.

U Francuskoj ,Italiji i nekim drugim unitarnim drzavama pored parlamenta postoji i senat ciji se clanovi biraju posrednim putem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari