Odlomak

Vežba br. 1
Pojam i struktura informacionih sistema: Hardver i Softver

Informacioni sistem može se definisati kao sistem čiji je zadatak da uz minimalne troškove obezbedi potrebne informacije svim korisnicima u svakom trenutku. Savremeni informacioni sistemi spadaju u kategoriju na računarima baziranih sistema (Computer – based systems – CBS). Njega čine sledeći elementi:

1. HARDWARE (HARDVER) – svi mehanički, elektronski, magnetni i optički delovi u koje spadaju komponente računara i terminala, mrežne komponente i dr.;
2. SOFTWARE (SOFTVER) – sistemski i aplikativni programi, kao i programi za mrežni protokol;
3. LIFEWARE (KADROVI) – osoblje zaduženo za projektovanje i održavanje informacionog sistema i korisnici;
4. ORGWARE (ORGANIZACIJA) – organizacioni postupci, metode i sistemi koji omogućavaju da prethodne tri komponente funkcionišu kao skladna celina;
5. NETWARE (RAČUNARSKE MREŽE) – projektovanje i realizacija povezivanja i komunikacije između fizički udaljenih računara;
6. DATA (INFORMACIJE) – podaci koji se unose, obrađuju, koriste, čuvaju i razmenjuju.

Računar je elektronski uređaj upravljan instrukcijama pohranjenim u operativnoj memoriji. Mogućnost programiranja rada predstavlja osnovno svojstvo elektronskih računara. Obrada podataka se obavlja pomoću elektronskih komponenti koje mogu da prihvate i prenesu jedan od dva električna signala, označena binarnim ciframa 0 i 1.

 

 

 

HARDVER

Osnovni elementi hardvera personalnih računara (PC Personal Computer) prikazani su na Slici 1.  Razlikujemo:

1. Centralna jedinica
1. 1. Procesor (CPU – Centralna procesorska jedinica)
1. 1. 1. ALU –aritmetičko logička jedinica
1. 1. 2. CU –kontrolno upravljačka jedinica
1. 2. Primarna (radna, operativna) memorija
1. 2. 1. ROM (Read Only Memory)
1. 2. 2. RAM (Random Access Memory)

2. Sekundarna (periferna) memorija

2. 1. Magnetne trake, disk i diskete
2. 2. CD kompakt disk
2. 3. DVD
2. 4. FLASH DISK

Ulazne jedinice

2. 5. Tastatura
2. 6. Miš
2. 7. Skener
2. 8. Optički čitač i dr.

3. Izlazne jedinice

3. 1. Monitor
3. 2. Štampač
3. 3. Ploter (crtač)

4. Ulazno–izlazne jedinice

4. 1. Terminali
4. 2. Modemi

 

 

 

SOFTVER

Softver predstavlja skup svih programa koji se nalaze na računaru. Osnovna podela softvera je na:
1) Sistemski – za kontrolu i upravljanje računarom
• Operativni sistemi
• Uslužni programi
2) Aplikativni (Korisnički) – za rešavanje konkretnih korisnikovih zahteva

Veza između hardvera i softvera simbolično je predstavljena na Slici 2.

Spolja gledano, PC računari se sastoje iz tri glavne funkcionalne celine:

(1) kućišta
(2) monitora i
(3) tastature i kaže se da oni čine njegovu osnovnu konfiguraciju. Naravno tu je i dodatna periferijska oprema koja je danas više nego raznovrsna, a što je prikazano na Slici 3

Ove celine mogu biti različitog dizajna koji nije mnogo napredovao u odnosu na tehnološki razvoj koji je pratio PC od svog nastanka pa do danas. Dva ili više računara se mogu povezati u mrežu, tako da jedan korisnik može da pristupa datotekama koje su smeštene na računaru drugog korisnika. Mreža se takođe može koristiti za zajednički pristup štampaču ili modemu, ili za slanje elektronske pošte između korisnika mreže. Mreža je i dobar način da se poboljšaju komunikacije i omogućava da se datoteke veoma lako šalju od jednog korisnika do drugog.
Jedinice spoljne memorije imaju svoja simbolička imena, sastavljena od velikog latiničnog slova i dvotačke, tako je: A: i B: rezervisano za disketne jedinice; C:, D:… Za diskove i sl., a u Widows okruženju imaju i odgovarajuće grafičke simbole. Na sledećoj strani prikazan je različit raspored tastera na tastaturi, kao i mesta gde se u kom slučaju nalaze naša slova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese