Odlomak

POJAM, PREDMET I IZVORI PRIVREDNOG PRAVA

Skup pravnih normi koje uređujuu pravni položaj I status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca I hartija od vrednosti, predstavlja posebnu granu prava koju nazivamo poslovno ili privredno pravo.

U praksi srećemo termine privredno pravo, poslovno pravo, trgovinsko pravo I trgovačko pravo, koji u stvari označavaju istu granu prava u teorijskom smislu. Međutim teoretičari stalno isticu razliku I kažu da privredno pravo obrađuje privredna drustva I sve njihove aktivnosti u izvršavanju njihovih delatnosti, trgovinsko da obrađuje oblast uskog shvatanja koja se odnosi na trgovinu, trgovačko upućuje na oblast koja se odnosi na trgovce I njihove poslove, a poslovno se najcešće koristi I poistovećuje sa privrednim.

PREDMET PRIVREDNOG PRAVA

Na osnovu analize privrednog prava može se zaključiti da je njegov predmet, kao grane pozitivnog prava, uredjenje statusa I pravnog položaja privrednih subjekata, pravnih odnosa ovih subjekata sa drzavom I njihovih međusobnih poslovnih odnosa.

Najšire posmatrano predmet privrednog prava je proučavanje pravnih normi kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata kao I međusobni poslovni odnosi koji se realizuju između istih.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 103 stranica
  • Privredno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  UNIVERZITET SINGERIJA - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese