Odlomak

UVOD

Međunarodna harmonizacija računovodstvenog izvještavanja u uslovima globalizacije svjetske privrede motivisana je smanjenjem razlika u računovodstvenoj praksi između zemalja, sa ciljem unifikacije i standardizacije, što čini dugoročni trend od epohalnog značaja. Naime, proces internacionalizacije terminologije, metodologije i računovodstvenog izvještavanja postaje naročito intenzivan formiranjem i širenjem njenog članstva i pospješivanja izdavačke djelatnosti IFAC-a. Brisanje razlika između pojedinih računovodstvenih sistema, odnosno harmonizacija, posebno je postala sve nužnija zbog širenja i jačanja multinacionalnih kompanija i globalizacije svjetskog tržišta.
Izgradnja sistema finansijskog izvještavanja na globalnom nivou, koja je otpočela još početkom poslednje trećine prošlog vijeka predstavlja odgovor računovodstvene profesije na zahtjeve koje je pred nju postavio proces globalizacije. Osnovni cilj globalnog sistema finansijskog izvještavanja je stvaranje pretpostavki za dobijanje kvalitetnih finansijskih izvještaja koji istupaju na svijetskim, prije svega, finansijskim tržištima. Relevantne i vjerodostojno prezentovane informacije u ovim izvještajima predstavljaju uslov za efikasno funkcionisanje ne samo finansijskih tržišta, već i ukupne svijetske ekonomije.
Međunarodni računovodstveni standardi predstavljaju računovodstvene standarde uvedene da bi se postigla transparentnost i jednoobraznost finansijskih izvještaja bilo kog ekonomskog subjekta bez obzira na djelatnost kojom se bavi i zemlju u kojoj posluje. Međunarodni računovodstveni standardi imaju svrhu svestranijeg, lakšeg i bržeg razumijevanja finansijskih izvještaja uz osnovni cilj da obezbjede podatke i informacije za uporedne analize za nesmetano poslovno komuniciranje zainteresovanih subjekata, koje rezultira bržem protoku robe i kapitala. Međunarodni računovodstveni standardi ustvari predstavljaju neku vrstu harmonizacije različitih računovodstvenih regulativa koje se odnose na pripremu i prikazivanje finansijskih izvještaja koji služe kao osnova za donošenje ekonomskih odluka. Međunarodni računovodstveni standardi u svom osnovnom značenju podrazumjevaju dogovorena pravila o pripremanju, priznavanju, odmjeravanju ili vrednovanju i prezentaciji stavki računovodstvenih iskaza ekonomskog subjekta. Međunarodni računovodstveni standardi finansijskog izvještavanja čine osnovu i za sastavljanje kvalitetnih finansijskih izvještaja i za razvoj dobre računovodstvene prakse, što doprinosi boljoj harmonizaciji finansijskog izvještavanja u uslovima internacionalizacije biznisa. Bitna determinanta aktivnog funkcionisanja Međunarodnih računovodstvenih standarda je stvaranje mogućnosti korišćenja informacija sadržanih u računovodstvenim izvještajima, što direktno izaziva veliku zainteresovanost za kvalitet tih izvještaja. Uloga Međunarodnih računovodstvenih standarda sastoji se u smanjenju razlika u pripremi i prezentaciji finansijskih izvještaja poslovnih subjekata pojedinih zemalja, u kontekstu otklanjanja barijera na putu međusobnog razumijevanja i komuniciranja. Istinit i fer prikaz finansijskog poslovanja, koji podrazumjeva izbor adekvatnog načina procjenjivanja bilansnih pozicija, adekvatnih računovodstvenih politika, koji će doprinijeti njihovom realnom iskazivanju, je ustvari osnovni cilj Međunarodnih računovodstvenih standarda.
Proces standardizacije je neminovan, prvenstveno jer podstiče objektivno finansijsko izvještavanje u savremenom poslovnom svijetu, a koji se najbolje postiže dosljednom primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda. U praksi finansijskog izvještavanja dosljedna njihova primjena treba da je u funkciji neprestanog poboljšanja kvaliteta informacionog opsluživanja međunarodnih tržišta kapitala, s ciljem povećanja efikasnosti rada, rasta i razvoja.
U Republici Srpskoj postoji već višegodišnja praksa u primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja. Obaveza njihove primjene se odnosi na sve poslovne jedinice, bez obzira na njihovu veličinu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese