Odlomak

1.ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:
OPSTI I POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
OPSTI USLOVIsuoniuslovikojesvakiradnikmoraispunjavati.Propisanisuzakonom, imperativnimodredbamai ne mogu se menjatii to su: GODINE STAROSTI, OPSTA ZDRAVSTVENA

 

 

 

SPOSOBNOST

1.Zakonom o radu je utvrdjeno da lice kojenijenavrsilo 15 godinazivotanemozezasnovatiradniodnos, zbog toga sto se nalazi u stanjunedovrsenogpsiho-fizickograzvoja, koje bi se zaposljavanjemmoglougroziti. Lice koje je navrsilo 15 godinasamoizuzetnoi pod strogoutvrdjenimuslovimamozestupiti u radniodnosuzsaglasnostroditeljailistaratelja. Ta licane moguraditinaposlovimakoje lose uticunanjihovupsiho-fizickusposobnost.
2.Opstazdravstvenasposobnostpodrazumevamentalnuifizickusposobnostdovoljnuzaobavljanjeodredjenihposlova. dokazuje se lekarskimuverenjem.
POSEBNI USLOVIzazasnivanjeradnogodnosa se konkretizujupremaposebnostimaposlaizahtevimaradnogmesta. Zaviseodprirodeislozenostiposla.
1)    vrstaistepenstrucnespreme
2)    radnoiskustvo
3)    rad naracunaru
4)    poznavanjestranogjezika
5)    neosudjivanost
6)    polozenvozackiispit

 

 
2. PRESTANAK RADNOG ODNOSA:
3.VIŠAK ZAPOSLENIH:
Poslodavac nije uvek u mogucnosti da obezbedi posao za sve zaposlene. Ako takvo stanje duze potraje, deo zaposlenih postaje visak. Do toga najcesce dolazi zbog prestanka potrebe za obavljanjem odredjenog posla ili zbog smanjenja odredjenog posla. Zaposleni za cijim radom je prestala potreba ima odredjena prava. Za poslodavca ta prava predstavljaju obaveze koje se moraju ispuniti.
U procesu utvrdjivanja viska zaposlenih mora se postupati u skladu sa vazecim pravilima i principima kako bi se sva relevantna pitanja resavala na prihvatljiv i zakonit nacin. U tom smislu,posebna paznja mora se posvetiti:
a)donosenju programa za resavanje viska zaposlenih
b)definisanju kriterijuma za utvrdjivanje viska zaposlenih
c)isplati otpremnine zaposlenima kojima se daje otkaz ugovora o radu.
– Program resavanja viska zaposlenih
Poslodavac kod koga usled tehnoloskih, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem odredjenog posla, ne moze zaposlenima koji su visak davati otkaz ugovora o radu pre nego sto donese program za resavanje tog viska. To je njegova izricita zakonska obaveza od koje ne moze odstupiti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari