Odlomak

Delatnost osiguranja čine poslovi osiguranja, poslovi reosiguranja, kao i poslovi posredovanja u osiguranju i reosiguranju i zastupanja u osiguranju. Društva koja obavljaju poslove osiguranja, odnosno poslove reosiguranja.
Društvo za osiguranje je pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) koje je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova osiguranja.

Društvo za reosiguranje je pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike koje je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova reosiguranja. Osiguranje imovine i lica je dobrovoljno, osiguranje imovine i lica je obavezno u slučajevima propisanim zakonom.
Poslovi reosiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o reosiguranju kojim se osigurani višak rizika iznad samopridržaja društva za osiguranje prenosi u reosiguranje. Društvo za osiguranje dužno je da reosigura obaveze iz ugovora o osiguranju iznad samopridržaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari