Odlomak

1.    Navedite reči Benka Kotruljića  i Carl-a Furstenbera-a, kao i jedan od zaključaka ekonomskog samita održanog u Tokiju (09. i 10. februara, 2008. godine) i komentarišite ih u kontekstu globalne finansijske krize, potom objasnite pojam  „ AUDIT“, lat. „AUDIRE“, a zatim obrazložite tretman bogarstva ili profita do perioda kraja srednjeg veka.

Benko Kotruljić (1400-1468):”Trgovac ni u kom slučaju ne sme da se osloni na svoje pamćenje, već mora sve beležiti i osvemu voditi računa i kako svako nije obdaren izvarendnim pamćenjem, pribegava se knjigovodstvu, pomoću kojega ne samo da se očuvaju i održe u sećanju obavljeni poslovi,već se blagodareći njemu izbegnu mnogi sporovi, sumnje i sramote”.
Carl Furstenberg (1850-1933):”Akcionari su glupi i drski. Glupi, jer svoj novac slepo poveravaju jednom preduzeću, a danemaju pri tome dovoljnu kontrolu o upotebi njihovih sredstava. Drski, jer za ovu glupostočekuju još i nagradu u obliku dividende”.
Ove poruke nisu izgubile na aktuelnosti u trenutku globalne finansijske krize što ukazuje i jedan od zaključaka ekonomskog samita održanog u Tokiju februara 2008, koji glasi:
Usamom jezgru osumljičenih za finansijsku krizu na berzama nalaze se najveće banke WallStreet-a, odnosno veliki investitori sa najuspešnijim profitnim performansama, čija se
razbijačka praksa realizovala vođenjem “tajnog knjigovodstva”, čime su ohrabrivani, ali izavođeni svi ostali investitori, a najpre oni sami. Procesi internacionalizacije i globalizacijesu učinili da se kretanja na svetskim finansijskim tržištima odvijaju po zakonu spojenih sudova, a negativni trend na finansijskim tržištima, koji je najpre zahvatio tržište SAD-a,vrlo brzo se proširio i na ostale zemlje sveta, uzrokujući duboke poremećaje finansijskog icelokupnog ekonomskog sistema ostalih zemalja.

“Audit” – pojam za reviziju, se koristi u engleskom govornom području, a i ova reč potiče od latinske reči “audire” što znači čuti, tj. slušati. Originalno značenje reči auditor (revizor) u engleskom jeziku je „onaj koji sluša“ i iz toga je izveden pojam audit (revizija). U samim počecima razvoja revizije, revizor je svoj posao obavljao na taj način, da je saslušao usmeni izveštaj obveznika bogatstva.
Krajem srednjeg veka, sa pojavom velikih trgovačkih kuća u Italiji, zaživela je ideja o maksimalizaciji profita. Do tada, bogastvo nije bilo u funkciji  preduzetništva ili dobrih  poslovnih transakcija, tj. prihvatanja trgovine ako je korist veća od troška.Bogatstvo je bila neka vrsta nagrade za lojalnost državi ili življenju u verskim i moralnim načelima i pravilima.
2.     Revizija je imala( od svojih početaka do Svetskog rata) manje-više knigovodstveno-tehnički karakter. Objasni konstataciju, a zatim navedi dužnosti privrednog savetnika, a potom protumači član 3 uredbe o privrednim savetnicima usvojene objavljivanjem u  službenim novinama 07. Avgusta 1939 godine.
Do Svetskog rata, zadatak revizora je bio uglavnom pronalaženje pogrešno knjiženih knjigovodstvenih stavova i utvrđivanje eventualnih računskih grešaka. Zato se od revizora(sem stručne spreme) i nisu tražile velike kvalifikacije. Može se reći da je revizija imala, od svojih početaka pa do Svetskog rata, manje više knjigovodstveno-tehnički karakter.
Dužnosti privrednog savetnika su sledeće: na zahtev vlasti i privatnih interesenata vrši pregled privrednih preduzeća, daje svoje mišljenje na osnovu pregleda, vrši organizaciju i reorganizaciju preduzeća i daje savete po svim privrednim i finansijskim pitanjima.
Članom 3 Uredbe o privrednim savetnicima, objavljenom u Službenim novinama 7. avgusta1939, utvrđuje se delokrug privrednog savetnika u praksi.Osnovni zadatak privrednog savetništva sastoji se u:
-davanju saveta i pružanju stručne pomoći u privrednim pitanjima pojedincima ipravnim licima
-davanju privrednih stručnih mišljenja
-vršenju revizije i i ispitivanja poslovanja privrednih preduzeća a na zahtev sudskih,pravnih ili samoupravnih vlasti, kao i na zahtev ovlašćenih privatnih lica.Poverene poslove privredni savetnici su dužni da vrše savesno i tačno, čuvajući tajne   koje su im poverene. Za sve štete, koje prouzrokuju svojim postupcima, privredni savetnici odgovaraju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari