Odlomak

INFORMATIKA
Informatika je nauka i tehnologija koja se oslanja na tri fundamentalna principa- princip formalizacije, princip automatizacije i princip umrežavanjau prikupljanju, prenosu, skladištenju podataka i informacija. Izraz tehnologija nastao je od grčkih reči teachné – veština i logos – moć mišljenja, odnosno rasuđivanja. Polaznu osnovu za klasifikaciju može da predstavlja definicija tehnologije. Pod tehnologijom ćemo podrazumevati jedinstvo sredstava, metoda i postupaka.
Informacione tehnologije (informatičke tehnologije) je skupni izraz za izučavanje sredstava, postupaka i metoda za upravljanje, čuvanje, obradu, prenos i prezentaciju podataka i informacija. U slučaju informacionih tehnologija ovo jedinstvo je prikazano na slici 1.1.
Na slici se vidi i uticaj drugih naučnih oblasti na razvoj informacionih tehnologija. Može se slobodno reći da su informacione tehnologije proizišle iz elektronike uz korišćenje dostignuća u matematici (prvenstveno diskretne matematike) i fizici (prvenstveno fizike čvrstog stanja i optike). Na ovaj način koristeći dostignuća u elektrotehnici informacione tehnologije se sve
više izdvajaju u posebnu oblast, pa ih svakako treba i tako tretirati.

 
SREDSTVA
Sredstva predstavljaju fizičku opremu izgrađenu od određenih elemenata (prvenstveno elektronskih), pa je očigledno da se mogu klasifikovati kao elementi koji pripadaju:

 • elektronici,
 • telekomunikacijama,
 • hardveru (telekomunikacionih i računarskih) sistema.

Elektronika, u prošlosti elitna disciplina, razvojem fizike čvrstog stanja i tehnologije izrade komponenti (mikroelektronike) gubi na svom značaju i postaje fundamentalna disciplina u informacionim tehnologijama (osim energetske elektronike i elektronike široke potrošnje koje su i dalje dominantne discipline u elektronici). S obzirom da je elektronika relativno
stara disciplina (oko 100 godina) i da je u svom razvoju dostigla klimaks na njoj se dalje nećemo zadržavati. Prema tome iz oblasti informacionih tehnologija preostaju nam dve bitne podoblasti i to:

 • telekomunikacije i
 • računarstvo.

Telekomunikacije se sve više inkorporiraju u informacione tehnologije postajući njihov sastavni deo. U domenu telekomunikacija, koje su takođe relativno stara oblast, zbog sve većeg prodora računara u poslednje vreme dolazi do određenih nedoslednosti u klasifikaciji, a samim tim i  terminologiji. Međutim, s obzirom na prirodu telekomunikacija i s obzirom
na veliki broj međunarodnih i domaćih standarda iz ove oblasti ti nedostaci će se jednostavno prevazići.
Oblast računarstva (computing) je praktično noseća oblast iz domena informacionih tehnologija pa bi sinonim za informacione tehnologije mogao da bude računarstvo. U daljem tekstu ćemo ga onda tako i tretirati. Prema tome sredstva računarstva predstavlja hardver. Ovu oblast pokriva računarska tehnika (computer engineering). Prema tome računarska
tehnika obuhvata (bez pretenzija na potpunost već samo kao indikacija suštine):

 • projektovanje hardvera (računarske, mikroračunarske i mikroprocesorski zasnovane strukture),
 • komunikacije i računarske mreže (računarske mreže za prenospodatka, mreže sa integrisanim službama, telekomunikacioni softver).

 

 

 

POSTUPCI
Postupci predstavljaju formalne modele kojima je moguće opisati funkcionisanje elemenata, sklopova, jedinica i sistema te, s obzirom na objekte koji se modeliraju u sredstva koja se za modeliranje koriste, obuhvataju (bez pretenzija na potpunost veća samo kao indikacija suštine):

 • softver (metode programiranje, softversko inženjerstvo, programski jezici i prevodioci, operativni sistemi),
 • podatke (struktura podataka, organizacija datoteka, organizacija baza podatka, kodiranje i teorija informacija, kriptografija).

Ovu oblast obuhvataju računarske nauke (computer science).

 

 

 

METODE
Metode predstavljaju primenu sredstava i postupaka u datom problemskom domenu, uz korišćenje raspoloživih znanja o problemu. Na ovom mestu nećemo ulaziti u klasifikaciju metoda, već ćemo izdvojiti samo jednu oblast a to su informacioni sistemi (information systems). S obzirom da je termin informatike akronim od pojmova informacija i automatika, to se pod pojmom informatike može podrazumevati prikupljanje, čuvanje, pretraživanje i obrada podatka u cilju formiranja podloge za donošenje odluka. S obzirom da se ovo danas teško može ostvariti bez modernih informacionih tehnologija, to se veoma često pogrešno koristi i termin informatička tehnologija, pa se i cela oblast infomacionih tehnologija naziva
informatikom. Prema našem shvatanju, informatika je sinonim za informacione sisteme i u tom smislu predstavlja metode analize, projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja informacionih sistema i obuhvata (bez pretenzija na potpunost već samo kao indikacija suštine):

 • modeli i principi infomacionih sistema,
 • analiza i projektovanje infomacionih sistema,
 • upravljanje bazama podataka,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese