Odlomak

1. POJAM I PREDMET SOCIJALNE PATOLOGIJE
Termin socijalna patologija je latinsko-grcka kovanica,potice od latinske reci societas sto znaci drustvo i grckih pathos-bolest i logos sto znaci nauka. U svom osnovnom znacenju mogla bi se odrediti kao nauka o bolestima drustva. U područje patologije Geren je uvrstio pojave kao što su: nezaposlenost,siromaštvo,abortusi,samoubistva,prostituciju i kriminalitet. Socijalno-medicinski pristup posmatra problem kao socijalnu higijenu sa stanovišta ekonomskih uslova i s’ gledišta narodne higijene- biološki pristup. Danas je u teorijskim istraživanjima najrasprostranjeniji sociološki ili kako se ponekad naziva sociološko-kulturni pristup. Začetnik ovog pravca i orijentacije je EMIL DIRKEM koji je socijalnu patologiju definisao kao primenjenu sociologiju. Dirkem je primarnu važnost dao kolektivnim, tj. društvenim i organizacionim faktorima u odnosu na pojedinačne psihološke ili biološke faktore. U suštini reč je o : nauci o devijantnim pojavama kojima se ugrožavaju određena društvena dobra i vrednosti, pre svega zdravlje ljudi,njihova radna sposobnost, materijalna dobra,kulture i moralne vrednosti a koje izazivaju društvenu reakciju u vidu kazene,običajne ili moralne sankcije. PREDMET: Može se definisati kao skup pojavnih oblika ispoljavanja, etioloških faktora i subjekata poremećaja u socijalnom ponašanju, te oblici i metode društvene reakcije na takve pojave.

1. KRIMINOLOGIJA I SOCIJALNA PATOLOGIJA

Kriminologija je naučna disciplina koja se bavi kriminalitetom kao društvenom pojavom, njegovim uzorcima i ličnošću delinkventa. Bitna su dva osnovna aspekta veze soc. pat. i kriminologije. Prvo ako kriminalitet u širem smislu smatramo jednim od oblika soc. pat. u tom slučaju kriminologija je njen nerazdvojni deo. Drugo,ako se kriminalitet zbog brojnih specifičnosti smatra posebnom društvenom pojavom u tom slučaju ove pojave se mogu smatrati kriminogenim i tako se tretiraju u nauci.Kriminologija daje puni doprinos razjašnjavanju pojava soc. pat. To se posebno odnosi na deo kriminologije u kojem se izučavaju ličnost delikventa,njegova psihloška-biološka struktura i socijalna obeležja.
2. PSIHOLOGIJA I SOCIJALNA PATOLOGIJA

Psihologija sistematski proučava i objašnjava psihički život čoveka,baveći se mentalnim sadržajima i psihičkim procesima ličnosti. Pod uticajem ove nauke u oblasti soc. pat. formirali su se i neki posebni psihološki pravci. Soc. pat. koristi saznanja psihologije.
3. MEDICINSKE NAUKE I SOCIJALNA PATOLOGIJA

Najtešnju vezu sa soc. pat. uspostavlja socijalna medicina i psihopatija. Soc. medicina naučna disciplina koja izučava zdravlje stanovništva, sa stanovišta njihovog biološkog,demografskog,epidemiološkog determinizma, i sa aspekta uticaja društvenih faktora kao i zdravstveni sistem i njegove podsisteme.
Psihopatologija nauka o bolesnim duševnim pojavama tj. mentalnim poremećajima ličnosti. I najtešnju vezu sa soc. pat. ostvaruje izučavanjem problema preventive,terapijske i rehabilitacione faze devijanata.
5.SOCIOLOGIJA I SOCIJALNA PATOLOGIJA

Sociologija kao opšta nauka o društvu proučava strukturu i zakonitosti društvenih odnosa i procesa.Veza između sociologije i soc. pat. osobito je izražena kod onih teorijskih pristupa koji socijalne devijacije tretiraju sa integralnog stanovišta.To se naročito odnosi na izučavanje socijalnih faktora uslovljenosti pojava soc. pat.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese