Odlomak

ŠPREDICIJA

ŠPEDICIJA JE USLUŽNA PRIVREDNA DELATNOST, KOJA SE BAVI ORGANIZACIJOM PROCESA KRETANJA ROBE U PROSTORU I VREMENU
ŠPEDITER ORGANIZUJE LOGISTIČKI LANAC  I POVEZUJE NJEGOVE UČESNIK

KOJA SE BAVI ORGANIZACIJOM PROCESA KRETANJA ROBE U PROSTORUI VREMENU
Špedicija je specijalizovana privredna delatnost koja se bavi fizičkim prometom roba i poslovima koji su sa njim u vezi.
Cilj špedicije je oslobađanje nalogodavca brige i napora u vezi sa kretanjem robe.

Ekonomska funkcija špedicije je da bude spona proizvodnje sa trgovinom i potrošnjom. Zato kažemo da je špedicija deo spoljne trgovine i ujedno viši oblik prometa.
Treba naglasiti da sa padom mnogih barijera u međunarodnoj trgovini i nestankom državnih granica , uloga špeditera menja- špedicije postaju logistički servisi, koji pružaju najširi spektar usluga privredi. Na ovaj način klasična špedicija prelazi u kvalitativno viši nivo usluge.
ŠPEDITER JE ARHITEKTA TRGOVINE
Zadaci i uloga špedicije u spoljnotrgovinskom sistemu

•  Pronalaženje i osiguravanje najboljih uslova za otpremu, dopremu, prevoz.
•  Funkcija pomoćnika trgovine, sprega između proizvodnje i potrošnje

 FUNKCIJE ŠPEDICIJE
PROSTORNA FUNKCIJA
Prostorna uloga špedicije se ogleda u aktivnoj ulozi u savladavanju udaljenosti između mesta proizvodnje i potrošnje(organizacija manipulacija i transporta).
VREMENSKA FUNKCIJA
Savlađivanje vremenske razlike proizvodnje i potrošnje, tesno povezano sa prostornom funkcijom.
Cilj je racionalno premošćavanje ove razlike.U tu svrhu špediter koordinira, savetuje,organizuje i fizički odreduje niz radnji.
KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA FUNKCIJA
Aktivno učešće u organizaciji (prevezene količine robe) sa optimalnim korišćenjem resursa, zarad organizacije (odnos vremena i novca).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese