Odlomak

Elektromegnetno zračenje (EM) i materija

  • Transmisija – EM prolazi kroz meteriju bez ikakve interakcije
  • Apsorpcija – EM biva adsorbovan od strane atoma, jona ili molekula podiţući ih na viša energetska stanja
  • Emisija – oslobadjanje energije od strane atoma, jona ili molekula dovodeći ih na niţa energetska stanja

Vizuelna kolorimetrija je jedna od najstarijih analitičkih metoda; i mada postoje indikacije da je korišćena još u vreme starih Grka, naučna primena začeta je kada je 1729 Pierre Bouguer izneo tezu da: „ako data debljina obojenog stakla apsorbuje polovinu svetlosti koja dolazi sa izvora svetlosti, onda će dvostruko deblje staklo redukovati tu svetlost na četvrtinu početne
vrednosti.”
30 godina kasnije, Jean-Henri Lambert (1728–1777) je postavio prvu matematičku vezu koja kaţe da je: „logaritam opadanja intenziteta svetlosti jednak proizvodu neprozirnosti (opacity) te sredine i njene debljine”. Konačno, 1850, nemački fizičar Auguste Beer je postaviorelaciju izmedju koncentracije i optičke gustine (sada nazvane apsorbancija), koja je dovela do današnjeg oblika Lambert–Beer–Bouguer zakona

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese