Odlomak

Pojam starateljstva

Starateljstvo je zakonom uređeno staranje, primenom pravne zaštite i drugih oblika pomođi.Ovde spadaju nad maloletnikom bez roditeljskog staranja, nad punoletnim licem koje nije u stanju da se brine o svojim pravima i interesima.
Svrha starateljstva nad maloletnim licem bez roditeljskog staranja je da se razvije njegova ličnost i da se osposobi za aktivan i samostalan život u društvenoj zajednici.
Svrha starateljstva nad punoletnim licem koje nije sposobno za rasuđivanje je zaštita ličnosti koje se ostvaruje zbrinjavanjem, lečenjem i osposbljavanjem za samostalan život. U pojedinačnom slučajeva svrha starateljstva zaštiti pojedino pravo fizičkog lica koje, privremeno nije u stanju da ga samostalno adekvatno ostvaruje.
U materiji starateljskog prava mogu se utvrditi sledeća načela:
•    načelo posebne društvene zaštite lica pod starateljstvom;
•    načelo sveobuhvatnosti društvene brige o ovim licem primenom mera pravne zaštite i socijalne pomoći;
•    načelo prioriteta brige o ličnosti štićenika.

 

 

 
Organ starateljstva

Mogu se razlikovati četri vrsta organa starateljstva:
1.    Nadležnost organa starateljstva: Stvarno nadležan za obavljanje poslova starateljstva je centar za socijalni rad opštine, a nadzor nad radom organa starateljstva vrši ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu. Mesna nadležnost određuje se prema mestu prebivališta, odnosno boravišta štićenika lica koga treba staviti pod starateljstvo, odnosno prema mestu gde je štićenik nađen. Kriterijumi za određivanje mesne nadležnosti treba da postoje u vreme kada su se stekli uslovi za stavljanje pod starateljstvo.Promena ovih činjenica ima za posledicu i promenu mesne nadležnosti.
2.    Poslovi organa starateljstva: Centar za socijalni rad preduzima sledeće poslove: Rukovođenje poslovima starateljstva, tj. donošenje rešenja o stavljanju pod starateljstvo, o izboru staraoca i prestanku njegove dužnosti; preduzimanje mera da se ostvari svrha starateljstva, davanje odobrenja za poslove staraoca, primena sankcija zbog nepravilnog rada staraoca, donošenje odluke o naknadi troškova i davanju nagrade staraocu.
3.    Nadzor i pomoć u vršenju poslova starateljstva: stalno praćanje prilika u kojima štićenik živi; obavezivanje staraoca da podnosi izveštaj o svom radu uvek kada organ starateljstva to zatraži i preduzimanje mera radi zaštite interesa štićenika; ispitivanje prigovora na rad staraoca ili nižeg organa starateljstva.
4.    Postupak pred organom starateljstva: Čim sazna da u konkretnom slučaju postoji potreba za preduzimanjem starateljske zaštite, organ starateljstva po službenoj dužnosti pokreće i vodi postupak stavljanja pod starateljstvo i izbor staraoca. Kada se radi o stavljanju pod starateljstvo, postupak pred organom starateljstva se vodi prema pravilima Zakona o opštem upravnom postupku. U ostalim postupcima primenjuju se pravila socijalnog rada i pravila driguh vanpravnihpostupaka koji su najprimeniji ostvarenju svrhe starateljstva, (lekar, socijalni radnik, pedagog, psiholog i pravnik) omogućava primenu ovih raznovrsnih postupaka u radu centra za socijalni rad.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari