Odlomak

UVOD

Doprinos stranih direktnih investicija (SDI) ekonomskom razvoju zemlje, a samim tim i smanjenju regionalnih neravnomernosti, pre svega se ogleda kroz dodatne resurse koje sa sobom nose, a to su: transfer kapitala, tehnologije, menadžerska i organizaciona znanja i veštine, pristup izvoznim tržištima, povećanje efikasnosti domaće privrede snižavanjem troškova proizvodnje (direktno) i podsticanjem konkurencije na domaćem tržištu (indirektno), korišćenje ekonomije obima i dr. „Njihov značaj se ne ogleda samo u prilivu neophodnih sredstava za investicije, već pre svega u otvaranju procesa partnerskih odnosa sa kompanijama iz najrazvijenijih zemalja koje predstavljaju nosioce razvoja u svojoj delatnosti“ (Savić, 2002). Оnе pоdižu nivо izvоzа i dоmаćе privrеdnе аktivnоsti nа nivо iznаd оnоg kоji bi pоstоjао dа оve invеsticije nisu prеduzеte.
Držаvа mоžе pоbоljšаti plаtni bilаns i pоvеćаti svоjе budžеtskе prihоdе. Efekti SDI na zaposlenost mogu biti različiti u zavisnosti od roka posmatranja. Može se desiti da SDI u kratkom roku utiču na smanjenje zaposlenosti (propadanje domaćihi drugih stranih firmi koje ne mogu da izdrže konkurentsku utakmicu i sl.), ali je jasno da se kod zemalja u tranziciji SDI ne mogu kriviti za ovakve negativne pojave. U srednjem i dugom roku SDI podstiču zaposlenost, povećanje plata zaposlenih i ukupno ekonomsko napredovanje celokupne privrede odrenene zemlje, a samim tim i njenih delova, čime direktno utiču na smanjenje reginalnih razlika i siromaštva. Važno je napomenuti da tvrdnja da će SDI automatski dovesti do velikog rasta proizvodnje i zaposlenosti, i do smanjenja regionalnih razlika, često mogu da navedu na pogrešne zaključke, pošto ono što je bitnije nije nivo SDI, već vrsta SDI. Samo grinfild investicije dovode do otvaranja novih radnih mesta na kratak, srednji i dugi rok, dok druge vrste SDI (M&A, privatizacija) podstičući zaposlenost. Nа оvаj nаčin, tоkоm vrеmеnа, SDI dоprinose pоrаstu ukupnе mеnunаrоdnе kоnkurеntnоsti zеmljе dоmаćinа.
Zbog napred navedenih koristi koje SDI sa sobom donose, sve zemlje, a u okviru njih i pojedini regioni, nastoje da nа svоju teritoriju privuku štо višе kаpitаlа u оbliku SDI. To nije nimalo lak zadatak, posebno u sadašnje vreme kada su skoro sve zemlje liberalizovale svoje nacionalne politike.
SDI datiraju od davnina. Kao posledica procesa globalizacije i internacionalizacije svetske privrede SDI, zajedno sa menunarodnom trgovinom robom i uslugama, promovišu privredni rast, povećavaju zaposlenost i podižu životni standard širom sveta. Izuzetnu ekspanziju doživljavaju krejem dvadesetog i početkom dvadesetprvog veka.
Od polovine dvadesetog veka transnacionalne kompanije imaju dominantnu ulogu u međunarodnoj trgovini, a time i u spoljnoj trgovini pojedinih zemalja. U radu smo nastojali da sagledamo značaj transnacionalnih kompanija kao pokretača globalnih tokova kapitala, kao i njihov uticaj na nacionalne ekonomije u eri svetske ekonomske krize. Prepoznatljiva su tri oblika međunarodnog kretanja kapitala: međunarodno kreditiranje ili kretanje zajmovnog kapitala, međunarodne portfolio investicije i direktne investicije u inostranstvu. Predmet ovog master rada su upravo strane direktne investicije i njihov uticaj na povećanje izvoza i zaposlenosti u Republici Srbiji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari