Odlomak

 

Prilikom određivanja nekog pojma treba krenuti od njegovog etimološkog značenja. Reč delinkvent potiče od latinske reči delinquere i znači optuženi prestupnik, zlikovac. Postoje i potpunije definicije delinkvencije. Tako, prema Oksfordovom rečniku, pod pojmom delinkvencije se podrazumeva loše ili kriminalno ponašanje najčešće maloletnika, dok se kao delinkvent označava osoba koja ispoljava tendenciju ka vršenju krivičnih dela. Prema Oksfordovom rečniku prava maloletni delinkvent je osoba između 14 i 17 godina starosti koja je izvršila neko krivično delo.
Maloletnička delinkvencija se izdvaja kao posebni kriminološki fenomen, pre svega usled bio-psiho-socijalnih karakteristika maloletnika i posebnog položaja koji ova lica imaju u krivično-pravnom sistemu. Niz fenomenoloških i etioloških karakteristika odvaja ovu negativnu društvenu pojavu od delinkvencije punoletnih lica. Ovakav pristup nije karakterističan samo za kriminološka i sociološka istraživanja, već je prihvaćen u krivičnopravnoj teoriji i sudskoj praksi u pogledu krivice, nadležnosti pravosudnih organa, postupka i krivičnih sankcija koje se mogu izreći maloletnim učiniocima krivičnih dela. Postoji nekoliko pristupa ovom problemu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Penologija Prof dr Zdravko Skakavac
  • Školska godina: Prof dr Zdravko Skakavac
  • Seminarski radovi, Skripte, Bezbednost
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu  

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari