Odlomak

MIOLOGIJA
Mišić (musculus) jeste organ koji je sposoban da se kontrahuje, grči i da svojom kontrakcijom vrši pokret u zglobu. Pored toga, on je i elastičan, dozvoljava izvesno istezanje, i nakon toga vraća se na svoju prvobitnu dužinu.Na svakom mišiću razlikuje se mesnati i tetivni deo. Mesnati ili crveni deo koji se pri kontrakciji skraćuje i zadebljava, naziva se trbuh mišića (venter ). Tetivni deo, tetiva (tendo ) je beličasta žilava i otporna. Ona se nalazi na krajevima mišića i predstavlja njegov pasivni deo koji prenosi snagu kontrakcije na skelet.U sastav mišića ulaze poprečno prugasta mišićna vlakna, vezivno tkivo, krvni sudovi i živci. Mišićna vlakna koja su obavijena mrežastim i retkim kolagenim vlaknima vezivnog tkiva, udružuju se i obrazuju mišićne snopiće. Mišićni snopići su obavijeni i spojeni rastresitim vezivnim tkivom u manje i veće mišićne snopove. Rastresito vezivno tkivo, koje obavija i spaja mišićna vlakna, mišićne snopiće i snopove, predstavlja unutrašnji perimizijum mišića (perimisium internum). Trbuh mišića obavija spoljnji perimizijum (perimisium externum), omotač od rastresitog
vezivnog tkiva, koji ga odvaja od okolnih mišića u posebnu anatomsku i funkcionalnu jedinicu.

 

 

POMOĆNI ORGANI PRIDODATI MIŠIĆU
Mišićima su pridodati : sluzne kese, tetivni omotači i fascije, organi koji ih fiksiraju in situ i olakšavaju im klizanje prilikom kontrakcije.Sluzna kesa (bursa synovialis)- to je šupljina ograničena fibroznom membranom, čiju duboku stranu oblaže glatka sinovijalna opna. Ona odvaja mišić od čvrste površine i sprečava njegovo trenje i povredu prilikom kontrakcije.
Tetivni omotač (vagina tendinis)- iste je građe kao i sluzna kesa. Tetiva je sa svih strana obavijena fibroznom opnom, čija je duboka strana obložena glatkom sinovijalnom opnom. Tetivni omotači nalaze se na mestima gde tetive prolaze kroz osteofibrozne kanale, čiji zid sačinjavaju koštani žlebovi i arkade fibroznog tkiva. Kroz te kanale, zahvaljujući svome omotaču, tetiva klizi bez trenja prilikom kontrakcije mišića.
Fascija (fascia) – jeste beličasta fibrozna opnakoja omotava mišiće, pojedine ili čitave grupe. Fascije obrazuju rezistentne vezivne lože koje imaju potpornu ulogu pribora za kretanje. U tim ložama, mišići su fiksirani in situ, usled čega prilikom kontrakcije zadržavaju uvek svoj određeni pravac.

 

 

 

MIŠIĆI TRUPA
Mišići trupa dele se na dorzalne i ventralne. U dorzalne spadaju mišići leđa, a u ventralne mišići trbuha, mišići grudnog koša i mišići vrata.6

 

 

MIŠIĆI LEĐA
Mišići leđa podeljeni su u dve osnovne grupe, površinsku i duboku, koje se razlikuju po obliku, glavnom dejstvu i nastanku. Površna grupa se sastoji iz širokih pljosnatih mišića koji polaze sa rtnih nastavaka kičmenih pršljenova i jedni se završavaju na kostima ramena  (spinohumeralni mišići), a drugi na zadnjim delovima rebara (spinokostalni mišići). Površni mišići leđa raspoređeni su u tri sloja. U zadnjem sloju su dva široka trouglasta mišića, gore trapezasti (m. trapezius) i dole najširi mišić leđa (m. latissimus dorsi). U srednjem sloju su podizač lopatice ( m. levator scapulae) i rombasti mišić (m. rhomboideus). U dubokom sloju nalaze se zakržljali spinokostalni mišići, gornji i donji zadnji zupčasti mišić (m. serratus posterior- superior et inferior).

 

 

M. Trapezius
On je široki trouglast mišić, koji svojom bazom polazi sa gornje linije potiljačne kosti ( linea nuchae superior), sa zadnje ivice vratne veze ( lig. nuchae) i sa rtnih nastavaka svih grudnih pršljenova, a završava se svojim vrhom na gornjoj usni lopatičnog grebena (spina scapulae) i na zadnjoj ivici spoljnog kraja ključnjače (extremitas acromialis).
Ovaj mišić snažno zabacuje rame ka kičmenom stubu. Njegovi gornji snopovi podižu rame i sprečavaju njegovo obaranje pod uticajem tereta. Donji snopovi obaraju rame ili podižu trup prema fiksiranom ramenu. Istovremenom kontrakcijom obrću lopaticu oko uzdužne osovine, pri čemu njen donji ugao ide napred i na gore. Srednji i donji snopovi priljubljuju uz grudni koš unutrašnju ivicu lopatice. Inervacija- spoljna grana n. accesorius-a, bočna grana plexus cervicalis-a.

 

 

M. Latissimus dorsi
To je trouglast mišić, koji se gornjim krajem podvlači ispred trapezastog mišića. Njegova baza se pripaja na rtnim nastavcima šest poslednjih grudnih i svih slabinskihpršljenova, na središnom krsnom grebenu ( crista sacralis mediana) i na zadnjem delu bedrenog grebena (crista iliaca). Pored toga ovaj mišić se pripaja i na tri poslednja rebra i ponekad na donji ugao lopatice (angulus inferior scapulae) preko koga inače uvek prelazi. Završni deo ovog mišića prekriva donju i prednju stranu m. teres major-a, prelazi ispred ramenice i završava se svojom tetivom u međukvržnom žlebu ramenice  (sulcus intertubercularis).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese