Odlomak

U literaturi i praksi nailazi se na veliki broj različitih definicija,mišljenja i stavova po pitanju ,,šta je berza“’. Berza najprostijim jezikom predstavlja mesto gde se susreću ponuda i tražnja za tačno određenom robom,u tačno određeno vreme i na tačno određenom mestu. Moglo bi se reći da, kada je berza u pitanju,postoji mnogo toga ,,tačnog“ što je istina jer to predstavlja njenu glavnu osobinu koja je razlikuje od svih drugih neformalnih susretanja ponude i tražnje.
Berza je samostalna i specifična institucija.Definiše se kao organizovani prostor u fizičkom i poslovnom smislu na kojem se po strogo utvrđenim pravilima trguje hartijama od vrednosti,novcem,devizama,akcijama,itd.Berza je organizovano tržište kapitala na kome se trguje standardizovanom robom i po unapred određenim uslovima.Berze su dužne da u svom poslovanju obezbede zakonito obavljanje trgovine,zaštitu interesa učesnika,poštovanje pravila ponašanja učesnika,informacije za javnost i učesnicima značajnim za rad berze.Organizovane su po sistemu koncentrisanih krugova, čiji je centar sama berza sa svojim slobodama, prvi krug su ovlašćeni posrednici koji imaju pravo da zaključuju poslove na berzi, a drugi to čine preko njih.Svaki sledeći krug ima manja ovlašćenja.
Berza je prostor na kome se trguje dugoročnim finansijskim instrumentima i nalazi se u vlasništvu države ili učesnika u berzanskoj trgovini.Ona je veoma organizovana institucija sa specifičnim načinom rada i delovanja.Berza je institucija sa javnim ovlašćenjima, što znači, da donosi obavezujuća pravila berzanske trgovine za učesnike i da vrši kontrolu njihovog ispunjavanja.Berzu mogu da osnuju država i pravna lica koja imaju dozvolu za obavljanje delatnosti brokersko – dilerskog društva.
Za osnivanje berze potrebni su subjektivni,materijalni i kadrovski uslovi.Roba kao predmet berzanske trgovine može da bude ako je ima u velikoj količini i ako je standardizovana i tipizirana.Berza se osniva kao A.D. ili D.O.O. Na samom početku berza se često poistovećivala sa pijacom,a osnovno pravilo je glasilo ,,uvek na istom mestu i u isto vreme“. Razvoj kompjuterske tehnologije uslovio je zamenu navedenog pravila novim koje sledi berzansku trgovinu: ,,stalno i svuda“.
2. ISTORIJAT BERZE

Berza je termin koji je nastao još u XV veku i ovaj se termin veže za ulogu koju je imao dvor porodice Van de Burse u Brižu u Belgiji,na čijem grbu su se nalazile tri kese sa novcem.U XV veku imamo prve organizovane berze sa redovnim sastancima,gde su odsedali trgovci i zaključivali trgovačke poslove.Prve trgovačke poslove sklapali su samo prijatelji porodice Van de Burse upravo zbog toga što se u početku trgovalo na poverenje i reč.Kasnije se taj krug širio na prijatelje prijatelja.Prethodnica savremenih berzi jesu sajmišta i trgovi koji su okupljali veliki broj ljudi,velika ponuda robe,ponude i tražnje.
Razvojem gradova i industrijske proizvodnje nametnula se potreba razvoja trgovine.Samim tim su i ponude i tražnje za robom na tim sajmovima porasle pa su trgovci počeli da trguju na osnovu uzoraka robe.Na ovaj način trgovina je olakšana, a zakazivani su posebni sastanci na kojima se trgovalo.Ispočetka su tim sastancima mogli prisustvovati samo određeni trgovci koji su ispunjavali određene uslove.To predstavlja sami početak organizovanja berzi. To znači da trgovinski poslovi koji su se javljali kao potreba, dovode do nastanka berzi kako bi se na lakši i sigurniji i organizovaniji nacin obavljala trgovina. Na berzi su se sastajali kupci i prodavci, pogađali oko cene i sami utvrđivali uslove i način plaćanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari