studenti
Mesto za uspešne studente

Finansijski menadzment

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1. BILANS KAO IZRAZ FINANSIJSKE SITUACIJE PREDUZEĆA
Da bi finansijska politika preduzeca bila uspesna potrebno je poznavati:bilans kao izraz finansijske situacije preduzeca, finansijsku ravnotezu i likvidnost, finansijska i investiciona ulaganja,plaaniranje obrtnih sredstava. Finansijski polozaj preduzeca odrazava njegova aktiva i pasiva. Izrazava se kroz finansijsku strukturu,likvidnost i solventnost. Informacije za procenu finansijskog polozaja su u bilansu stanja. Informacije o prinosnom polozaju  nalaze se u bilansu uspeha. Zmacajni pokazatelji uspesnosti se utvrdjuju kombinovanjem informacija iz bilansa stanja i bilansa uspeha. Da bi informacije date u finansijski izvestajima bile od koristi moraju da poseduju razumljivost, relevantnost, pouzdanost i uporedivost. Bilans stanja daje trenutnu sliku velicine i structure sredstava i njihovih izvora.aktiva prikazuje sredstva(imovinu) materijalnu konstrukciju a pasiva izvore sredstava(capital). Bilans uspeha predstavlja pregled rashoda prihoda i finansijskog rezultata preduzeca za odredjeni period. Racun gubitka i dobitka predstavlja pregled rashoda i prihoda u odredjenom obracunskom period, cijim poredjenjem utvrdjujemo rezultat preduzeca.  Bilans stanja cini osnovu za postojanje bilansa uspeha preduzeca, jer svako smanjenje sredstava uz uslovda nije nastalo smanjenjem obaveza kao rezultat ima rashode a svako povecanje sredstava uz uslov da nije rezultat povecanja obaveza ima krajnji rezultat prihod preduzeca.

 

 

2. PLANSKI BILANS STANJA
Bilans stanja daje trenutnu sliku veličine i strukture sredstava i njihovih izovra. Struktura sredstava daje sliku materijalnog stanja, a struktura izvora sredstava daje sliku finansijskog preduzeća. U bilansu stanja sredstava se iskazuje u aktivi (na levoj strani), a izvori sredstava u pasivi (na desnoj strani). U aktivi se sredstva grupišu prema funkciji koju imaju u procesu reprodukcije, a u okviru svake grupe sredstava se iskazuju prema pojavnom obliku.Ukupnu aktivu čine: poslovna aktiva i vanposlovna aktiva. Poslovnu aktivu čine poslovna sredstva i gubitak. U poslovna sredstva spadaju stalna obrtna sredstva (nematerijalna ulaganja, materijalna ulaganja, dugoročna finansijska ulaganja i obavezna dugoročna ulaganja) i obrtna sredstva (zalihe, kratkoročna potraživanja iz poslovanja, kratkoročna finansijska ulaganja, ostala kratkoročna potraživanja, hartije od vrednosti i novčana sredstva), dok gubitak čini aktivna vremenska razgraničenja, gubitak ranijih godina, gubitak tekuće godine. U vanposlovnu aktivu spadaju: sredstva zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja, sredstva zajedničke potrošnje za druge potrebe i ostala vanposlovna sredstva.
Ukupnu pasivu čine: poslovna pasiva i vanposlovna sredstva. Poslovnu pasivu čine: trajni izvori (nominirani i nenominirani kapital), dugoročna rezervisanja, dugoročne obaveze, kratkoročne obaveze (kratkoročne obaveze iz poslovanja, kratkoročne finansijske obaveze, ostale kratkoročne obaveze), pasivna vremenska razgraničenja i neraspoređena dobit tekuće godine. Vanposlovna sredstva čine: izvori zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja, izvori zajedničke potrošnje za druge potrebe i izvori ostalih vanposlovnih sredstava.

 

 

3. PLANSKI BILANS USPEHA
Bilans uspeha je dvostrani pregled rashoda i prihoda u određenom obračunskom periodu. Na osnovu poređenja prihoda i rashoda utvrđuje se finansijski rezultat preduzeća. Ako su prihodi veći od rashoda, onda se radi o pozitivnom finansijskom rezultatu, a tada se povećavaju i sopstveni izvori sredstava. Ako je finansijski rezultat negativan rashodi su veci od prihoda a sopstveni izvori sredstava se smanjuju. Pošto svako preduzeće ima obavezu da vrati sredstva poveriocima koja se iskazuju kao tuđi izvori sredstava, to će se lakše uraditi u slučaju pozitivnog finansijskog rezultata koji se iskazuje u bilansu uspeha. Ukoliko je u bilansu uspeha negativan finansijski rezultat preduzece nece moci da vrati sredstvapoveriocima ako je negativan rezultat veci od sopstvenih sredstava preduzeca. Radi se o gubitku sopstvenih sredstava i dela tudjih sredstava.
Bilans uspeha na levoj strani iskazuje rashode, a na desnoj strani prihode preduzeća.bilans uspeha cine ukupni rashodi i ukupni prihodi. U ukupne rashode spadaju: poslovni rashodi,rashodi finansiranja i vanredni rashodi.  U ukupne prihode spadaju: poslovni prihodi prihodi od finansiranja i vanredni prihodi. Poređenjem ukupnog prihoda i ukupnih rashoda dobija se razlika koja može biti pozitivna i negativna. Kada su prihodi veći od rashoda dobije se bruto dobit poslovne godine u dotičnom preduzeću. ako su rashodi veći od prihoda nastaje gubitak poslovne godine dotičnog preduzeća. Ako se od bruto dobiti poslovne godine oduzme gubitak poslovne godine, a na razliku se doda iznos zarada (plata) u realizovanim proizvodima i uslugama, onda se dobije ostvareni dohodak (dobit). Ukoliko se radi o ostvarenoj bruto dobiti većoj od gubitka poslovne godine, onda se ostvaruje neto dobit (dohodak), ako je gubitak poslvne godine veći od bruto dobiti, onda nema neto dobiti (dohotka).

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.