Odlomak

Osigurati nešto predstavlja metodu gdje se transferiše rizik sa osiguranika na osiguravača, koji prihvata da nadoknadi slučajne štete onima kod kojih su nastale i raspodjeli ih na sve članove rizične zajednice na načelima uzajamnosti i solidarnosti.
Nije moguće da se osiguranjem sprovede ekonomska zaštitaod svih opasnosti koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem ugovora o osiguranju osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izazivaju štetu on prenosi na osiguravatelja. Osiguranje ima značajno mjesto u ekonomiji svake zemlje.
Kada se govori o globalnom procesu revizije, svaki revizijski angažmana predstavlja izražavanje mišljenja čime se okončava revizijski angažman. Cilj revizije fnansijskih izvještaja je da omogućirevizoru da izrazi mišljenje da li su fnansijski izvještaji, u svim bitnim aspektima, sačinjeni u skladu sa utvrđenim ili uobičajenim okvirom fnansijskog izvještavanja. Svakarevizija se bazira na odgovarajućim konceptima revizije.
Proces revizije se odvija kroz nekoliko faza. Prvi segment u ovom procesu je odabir klijenta, zatim slijedi proces planiranja i sprovođenja revizije i na kraju revizor izdaje izvještaj koji može biti pozitivan, mišljenje sa rezervom, negativan ili sa uzdržanim mišljenjem.
Svaka revizija, bilo da se radi o internoj ili eksternoj, ima zadatak da provjeri finansijsko i materijalno stanje u organizaciji i poštovanje zakona i standarda u poslovanju, otkrije skrivene rezerve u radu i poslovanju, da otkriva nepravilan odnos prema državnoj i svakoj drugoj svojini imovine i kapitala, da sprečava zloupotrebe, nepravilnosti i propuste otkrivajući njihove uzroke i učvršćuje finansijsko računovodstvenu disciplinu i odgovornost računovođe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese