Odlomak

1    UVOD

U ovom radu obrađena je imovina i fond osiguravajućih društava. Tu, pre svega, spada premija osiguranja. To je  novčana svota koju je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik dužan platiti kao naknadu za obezbeđenje osiguravajuće zaštite. U uslovima osiguranja naših osiguravajućih organizacija premija se jednostavno označava kao iznos koji ugovarač treba da plati za osiguranje. Ona, zapravo, predstavlja cenu rizika. Između rizika i premije osiguranja postoji veoma uska povezanost. Visina premije određuje se prema prosečnoj veličini rizika, čija se svaka promena mora iskazati u promeni premije. Sem toga, premija mora odgovarati riziku i u određenom vremenskom razdoblju, to jest treba da je srazmerna dužini odseka vremena u kome se pokriva rizik. Uvažavajući nešto širi pristup, može se kazati da je premija i cena osiguranja zbog toga što pored rizika na nju utiču i drugi činioci kao što su svota osiguranja, trajanje osiguranja, prinos koji se stiče ulaganjem sredstava osiguranja, troškovi osiguravanja i slično. Za osiguravača premija osiguranja – bruto premija – predstavlja iznos sačinjen iz više delova s različitom namenom (za naknadu šteta, isplatu ugovorenih osiguranih svota, za sprečavanje šteta, za pokriće troškova). Imovinu društava za osiguranje, pored premije osiguranja, čine: osnovni kapital, garantne rezerve i tehničke rezerve.
Osiguravajuće društvo je poseban oblik privrednog društva, koji se razlikuje od ostalih  oblika privrednih društava koja se bave drugim delatnostima. Osiguravajuće društvo je pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog novčanog iznosa korisniku osiguranja, odnosno osiguraniku kada se ostvari obuhvaćeni rizik. Osiguravajuće kompanije funkcionišu na bazi zajednice rizika, odnosno fonda rezervi. Osiguravajuće kompanije preuzimaju rizik u korist svojih osiguranika, a u zamenu za određeni iznos premije. Ljudi se sve više i više boje rizika pa samim tim se opredeljuju za prebacivanje rizika na osiguravajuće kompanije. Funkcionisanje osiguravajućih društava omogućavaju sva fizička i pravna lica koja plaćaju premiju osiguranja.
Društvo za osiguranje dužno je da obezbeđuje likvidnost i da blagovremeno isplaćuje štete i druge obaveze društva. Radi obezbeđivanja trajnog izvršavanja obaveza, društvo mora imati garantnu rezervu koju čine:

1.    osnovni kapital
2.    rezerve iz dobiti i rezerve utvrđene aktima društva
3.    neraspoređena dobit iz prethodnih godina do 50%
4.    deo neraspoređene dobiti iz tekuće godine do 50%
5.    revalorizacione rezerve

2    IMOVINA DRUŠTAVA  ZA OSIGURANJE

Imovina osiguravajućeg društva se sastoji iz: novca, pokretnih i nepokretnih stvari, hartija od vrednosti, kao i od drugih prava. U današnjim uslovima imovina osiguravajućeg društva se, uglavnom, sastoji iz nepokretnih stvari i novca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese