Odlomak

UVOD:

Akcionarsko društvo ili deoničarsko društvo je trgovačko društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na izvestan broj akcija (dividendi) sa jednakim iznosima. Akcionarsko društvo je pravno lice koje odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom. Nastaje udruživanjem  kapitala više lica (osnivača), a na osnovu kupljenih akcija. Osniva se ugovorom o osnivanju,, ugovor je formalizovan  akt i mora se sačiniti u pisanom obliku. Pretečom savremenih  akcionarskih društava smatra se Banka svetog Đorđa (it. Banco di  San Giorgio), osnovana 1407. godine u Đenovi.

Akcionarsko društvo može biti otvorenog (javnog) ili zatvorenog tipa. Ako je  preduzeće otvorenog tipa njegove akcije se vrednuju na berzi i preduzeće ima obavezu da  javno prikazuje finansijske izveštaje.Vlasnici preduzeća su akcionari. Organizacija akcionarskog društva je u velikoj meri propisana zakonima, a u pojedinostima njihovim statutima.

Kupoprodaja akcija se vrši na tržištu kapitala:
1.    na primarnom tržištu kapitala obavlja se plasman nove emisije akcija; učesnici na ovom tržištu su akcionarska društva koja izdaju novu emisiju akcija i finansijski posrednici (najčešće su to banke – investicione i poslovne);
2.    na sekundarnom tržištu (berza akcija; eng. stock exchange, it. bursa) se kupuju i prodaju već izdate akcije; osnovni finansijski posrednici su brokeri I dileri;
3.     na  trećim  tržištima  posluju brokerske  firme  koje  ne  žele  da  plaćaju proviziju  regularnim  berzama;  ova  tržišta  nisu javna  i  čine  ih  grupe preduzeća  koja  su  manje više međusobno nezavisna.

 

             Akcionarska društva u nazivu preduze a imaju sufiks “a.d.”

1.Izvršni organi i njihove nadležnosti  

Izvrsni  organi  upravljaju svakodnevnim  poslovima  društva. Oni  implementiraju
stratešku orjentaciju koju je postavio upravni odbor i skupština akcionara i predstavljaju
suštinski  deo strukture upravljanja društva. Prema  Zakonu o  privrednim  društvima,
izvršni organi su :

I.    generalni direktor, kao inokosni izvrsni organ,
II.    izvršni odbor, kao kolektivni izvršni organ koji se sastoji od generalnog direktora  kao predsednika i jednog  ili vise izvršnih direktora.

Otvoreno akcionarsko  društvo  mora  da  ima  izvršni  odbor . Sa druge strane zatvoreno akcionarsko drustvo  moze  da  ima  izvršni  odbor. Izbor  generalnog direktora obavezan je za sva društva . Bez obzira na činjenicu što formiranje izvršnog odbora nije obavezno  za  sva  društva ono se uvek preporučuje. Tvrdi se da je upravljanje svakodnevim  poslovima  društva  složeno  i  da  zahteva  kolektivan a ne individualan  pristup.

Izvršni odbor takodje olakšava  diskusiju i  kordinaciju  izmedju  kljucnih rukovodioca  o  važnim  pitanjima. Izvršni  odbor sakuplja  ključne  resurse  i  stavlja  ih  na raspolaganje  generalnom  direktoru kako  bi  pomagao  postizanju ciljeva društva. Većim društvima, izvršni odbor moze biti potreban za obavljenje složenijim modelima poslovanja i  organizacionim  strukturama. Manja  društva  obično  imaju jednostavnije  modele poslovanja i manje resursa da formiraju formalne strukture.

Pitanja  koja  spadaju  u  nadležnost  skupštine  akcionara  i/ili  upravnog odbora  ne mogu se preneti na izvršne organe. Osim toga, osnivački akt, statut i drugi opsti akti društva treba da propišu nadležnosti izvrsnih organa. Rad  izvrsnih organa treba da se rukovodi finansijskim i poslovnim planom koji godišnje odobrava upravni odbor.
Finansijski  poslovni  plan  treba  da  sadrži  osnovne  smernice  za  svakodnevne poslove društva.
Principi dobrog korporativnog upravljanja osim toga preporučuju da:
•    generalni direktor i izvrsni odbor traze odobrenje upravnog odbora za transakcije koje su izvan okvira finansijskog i poslovnog plana
•    društvo  donosi  statut  ili  druge  opste  akte  koji  detaljno  uredjuju procedure za generalnog direktora  i  izvršni  odbor prilikom  dobijanja  odobrenja od upravnog odbora za nastandarne poslove,
•    upravni odbor ima pravao veta na odluke koje generalni direktor i izvršni odbor donose u vezi sa vršenjem  nestandardnih poslova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari