Odlomak

Pojam i osnovna obeležja zvršnog procesnog prava

Izvršno procesno pravo čini sistem normi kojima se regulišu sudski izvršni postupak , postupak prinudnog izvršenja I obezbeđenja potraživanja izvršnog poverioca. On je deo gradjanskog sudskog postupka.
Pravnu zaštitu vrše sudovi . Izvršni postupak I postupak obezbeđenja jesu sudski postupci.
Za razliku od ranijih rešenja , Zakon o izvršenju I obezbeđenju ( ZIO) propisuje mogućnost da se sudski izvršni postupak , u delu koji se odnosi na sprovođenje izvršenja ( I obezbeđenja) ostvaruje od strane izvršitelja.
Izvršitelj je fizičko lice koje navedeno svojstvo stiče na osnovu imenovanja od strane ministra nadležnog za poslove pravosudja pod uslovima I na način propisan zakonom da u vidu delatnosti sprovodi izvršenje ( u granicama rešenja o izvršenju) kao I da vrši druge poslove u vezi sa sprovodjenjem izvršnog postupka. Već se ustalilo da se ovo lice naziva “ privatni izvršitelj”.
Reč je o postupku koji se pokreće, razvija I okončava radnjama svih procesnih subjekata, sve do momenta ostvarenja konačnog cilja – pružanja pravne zaštite odgovarajućeg sadržaja- prinudnog ostvarenja određenog potraživanja ili njegovog obezbeđenja do momenta sticanja uslova za prinudno izvršenje.
ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO IPP
Ipp obuhvata dve grupacije pravnih normi. Prvu čine one koje regulišu organizaciju, nadležnost, sastav subjekata kojima se poverava pružanje pravne zaštite. Ovo je sistem normi organizacionog ipp.
Funkcionalno ipp obuhvata norme koje regulišu izvršni postupak, odnosno postupak obezbeđenja. Reč je o normama kojima se određuju subjekti postupka, regulišu njihove procesne aktivnosti.
Bitno obeležje važećeg ZIO jested a sadrži značajan broj odredaba organizacionoh tipa kojima se regulišu uslovi , postupak I sticanje svojstva izvršitelja. ZIO uređuje I profesionalno udruživanje izvršitelja I njihovih zamenika u Komori, zatim njenu organizaciju I organe.
Funcionalni propisi ipp sadrže norme materijalnopravnog karaktera stvarajući nova prava I obaveze na strain subjekata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese