Odlomak

Kotlina je duboka prostrana dolina, strmih strana između brijegova ili planina, zatvorena sa svih strana ili u slučaju dreniranja rijeke, otvorena na dva kraja.
Kotline (udubljenja) su negativni reljefni oblici, udubljenja manjeg ili većeg prostranstva, različitog oblika, nadmorske visine i načina postanka. Mogu biti otvorene (riječnim dolinama, prevojima i dr.) ili potpuno zatvorene. Sastoje se iz kotlinskog dna, blagog zatalasanog i izrazito strmijeg kotlinskog oboda. Prema načinu postanka razlikuju se:
1. Tektonske kotline – nastaju negativnim tektonskim pokretima spuštanja: tektonski rov, sinklinala;
2. Erozivne kotline – nastaju selektivnom erozijom riječnih tokova, tj. bočnom erozijom, još se nazivaju fluvijo-erozivna proširenja u riječnim dolinama;

Rating: 2.0/5. From 3 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari