Odlomak

Rad je koncipiran tako da nakon uvodnih naznaka slijedi teoretski dio koji sadrži pregled relevantnih pojmova, politika, institucija i zakonodavstava, nakon toga slijede dva poglavlja koja predstavljaju empirijski dio i stvarno stanje navedenog u teoretskom dijelu. U prvom dijelu rada, uvodu, definisati će se problem, predmet i objekt istraživanja, postaviti glavna hipoteza, odrediti svrha i ciljevi istraživanja, navesti najvažnije naučne i metode prikupljanja podataka koje će se koristiti u naučnom istraživanju i prezentiranju rezultata istraživanja te će se obrazložiti struktura rada. Drugi dio rada, model monetarne politike u bih, govori o načinu na koji je monetarna politika koncipirana U BiH, čija je odogovrnost provođenje monetarne politike, te koji su zadaci i ciljevi te politike, kao i načinu na koji se to postiže u svrhu blagostanja nacionalne ekonomije, obuhvata prvesntveno teoretski dio o komercijalnim bankama, nakon toga strukturu bankarskog sektora u BiH kao i detaljnije izlaganje o komercijalnim bankama. Treći dio, monetarni agregati, u svom uvodnom dijelu sadrži teoretske odrednice novca i monetarnih agregata, sa fokusom na stanje u BiH, multiplikacija novca, što predstavlja bazu za razmatranje kreditne aktivnosti. Četvrti dio, analiza kreditne aktivnosti komercijalnih banaka, u principu predstavlja suštinu rada, gdje je detaljno pojašnjena korelacija monetarnih agregata, ekonomskog stanja i kreditne aktivnosti komercijalnih banaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari