Odlomak

Uvod

Konkurentnost kompanije na svetskom tržištu određena je kvalitetom procesa unutar same kompanije. Kvalitet proizvoda je želja i cilj svakog uspešnog tržišno orijentisanog poslovnog sistema. Kvalitet označava nastojanje da se stvari urade dobro prvi i svaki sledeći put.
Često se definicija kvaliteta prevodi kao ‘’radost klijenata čije se potrebe ispunjavaju’’. Ovo može obuhvatiti performanse, izgled, dostupnost, isporuke, pouzdanost, pogodnost održavanja. To je dakle imperativ, da ta organizacija zna šta je to potreba i da pored toga što je ih ona identifikovala mora i da ih razume i meri.
Kupac je taj koji određuje kvalitet, a ne proizvođač. Za ocenu kvaliteta neophodno je poznavati potrebe korisnika. Orijentacija na kupca ukazuje da je koncept kvaliteta marketinški zasnovan.
Proizvod je pokretač ili cilj svake proizvodnje ali i mnogih drugih čovekovih aktivnosti. Rezultat je rada u oblasti materijalnog i duhovnog stvaralaštva. Po nameni, poreklu, složenosti i drugim kriterijumima mogu biti veoma različiti, te zato postoje i brojne podele proizvoda: po poreklu, nameni, sastavu, kvalitetu, složenosti i dr. Stvaraju se radi zadovoljenja potreba, želja, očekivanja, zahteva, mogućnosti zainteresovanih subjekata. Jedan proizvod je pogodan sve dotle dok u dovoljnoj meri ispunjava zahteve, potrebe, očekivanja, želje zainteresovanih subjekata, odnosno, dok na tržištu postoji zadovoljavajuća tražnja i dok proizvođač ili neko drugi ima interesa da proizvod bude na tržištu.Definisanje i pravljenje novog proizvoda nije lak zadatak. Podrazumeva pre svega znatna novčana ulaganja, vremensko angažovanje a svakako nosi sa sobom i određene rizike.
Upravljanje kvalitetom je sistematičan način kojim se garantuje da će se organizovane aktivnosti odvijati onako kako je planirano. To je disciplina upravljanja koja se bavi sprečavanjem pojave problema, kao i kontrolom, čime se osigurava preventiva. Upravljanje kvalitetom je efikasan alat za rešavanje svih zahteva kvaliteta i uspostavljanje moderne i inovativne kompanije. Ono predstavlja skup aktivnosti i akcija kojima se utiče na kvalitet proizvoda, rada i organizovanja. Proizvodnost i cena u prošlosti su predstavljali kritične faktore uspeha kompanije.U današnje vreme zahtevi za inovacijskim veštinama, jedinstvenosti, sposobnosti učenja, dobro osmišljenim proizvodima ili uslužnim programima, fleksibilno prilagođavanje promenjivim tržišnim uslovima i zahtevima klijenata predstavljaju najveće zahteve standarde kvaliteta za modernu kompaniju. Uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom u firmi dolazi do: kontinuiranog stalnog poboljšanja, povećanja konkurentnosti, povećanje efikasnosti i profitabilnosti, jasnih procedura, minimiziranja grešaka, smanjenju vremena proizvodnje, bolje motivacije, bolje komunikacije i informisanosti, povećanja imidža, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda ili usluga, do boljeg upravljanja ljudskim potencijalima, do usmerenosti na kupce…
Rad se sastoji iz četiri poglavlja. Nemoguće je govoriti o ovoj temi, a da se, pre svega, ne pođe od proizvoda, njegovih karakteristika i svojstava, što čini prvu glavu ovog rada. Drugo poglavlje odnosi se na pojam kvaliteta i evoluciju upravljanja kvalitetom. U okviru ovog poglavlja govori se o pojmu i definicijama kvaliteta, njegovoj strukturi, nivou kvaliteta, zatim o evoluciji upravljanju kvalitetom, što čini kontrolisanje, kontrolu kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta i menadžment ukupnog kvaliteta, i na kraju poglavlja, garancija kvaliteta. Treće poglavlje opisuje menadžmnet ukupnog kvaliteta, odnosno TQM, njegov nastanak i razvoj, ciljeve, modele, sile pokretače, kao i primenu TQM-a. Zadnje poglavlje govori o mernim sistemima i komponentama kvaliteta materijalnih proizvoda. U okviru mernih sistema analizira se kvantitativno i kvalitativno ocenjivanje, a u komponentama kvaliteta materijalnih proizvoda govori se o atributivnim, skalarnim, varijabilnim i komponentama kvaliteta prema važnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari