Odlomak

KARAKTERISTIKE, PRIMENA I SISTEMI KARAKTERISTIKE, PRIMENA I SISTEMI ENA I SISTEMI
Grednim nosačima smatramo one linijske elemente koji su pretežno opterećeni na savijanje silama. Javljaju se sastavnim delom praktično svih inženjerskih konstrukcija i najčešće su
horizontalnog pravca pružanja. U zgradarstvu se primenjuju kao noseći elementi meñuspratnih konstrukcija, kao glavni nosači krovnih konstrukcija većeg raspona, kao sastavni deo temeljnih konstrukcija (temeljne kontragrede). Kod mostova grednog sistema primenjuju se kao glavni isekundarni nosači mostovske konstrukcije. Pojavljuju se i kao sastavni deo složenijih armiranobetonskih elemenata: rigle ramovskih konstrukcija, gredni nosači kombinovanih sistema, osnovni elementi temeljnih roštilja itd. U konstrukcijama se gredni elementi najčešće javljaju u sklopu sa drugim elementima: stubovima, pločama, zidovima (Sl. 77).
Načelno, gredni nosači mogu biti projektovani preko jednog ili više raspona. Statički sistem grednog nosača je odreñen rasporedom oslonaca, koji mogu biti formirani kao nepomerljivi
ili pomerljivi (potpuno, delimično). Reñi je slučaj da je greda na svom jednom kraju uklještena u masivni zid ili neki drugi element konstrukcije. U konstrukcijama zgradarstva su najčešće kruto vezane za vertikalne oslonce (stubove), čime se formiraju armiranobetonski okviri (Sl. 76).
Grednim nosačima se mogu smatrati elementi kod kojih je odnos visine poprečnog preseka i raspona nosača manji od 0.20. U ovim slučajevima su zadovoljene osnovne pretpostavke
tehničke teorije savijanja (zanemarenje normalnih napona σy). Za veće odnose visine prema rasponu, grede se tretiraju saglasno teoriji ploča opterećenih u svojoj ravni, kao zidni nosači
ili visoke grede. Ipak, u praksi je uobičajen gredni tretman elemenata sve do odnosa visine prema rasponu od 0.40.

 

 

 

OBLIKOVANJE OBLIKOVANJE
Gredni nosači se najčešće projektuju punog pravougaonog poprečnog preseka. U slučaju krute veze sa meñuspratnom pločom, preseci nosača postaju T-oblika, budući da, kao pritisnuta, ploča saučestvuje u prenosu napona pritiska. Za prefabrikovane gredne elemente je karakteristična optimizacija poprečnog preseka i za manje raspona. Tada se koriste T-preseci, nesimetrični i simetrični I-preseci ili, zavisno od namene i opterećenja neki drugi, razuñeni oblik poprečnog preseka.Kod većih raspona, u cilju uštede u težini, grede se mogu projektovati razuñenih ili sandučastih preseka. Optimalan oblik preseka je odreñen potrebnom nosivošću pritisnute zone betona, te minimiziranjem zategnute površine betonskog preseka na meru dovoljnu za smeštaj i pravilno voñenje armature. Širina nosača je primarno funkcija zadovoljenja glavnih napona zatezanja, ali se proporcionalno menja sa visinom nosača. Razuñeni oblici preseka su karakteristika montažnih grednih elemenata, te većih raspona.

Uobičajene visine poprečnih preseka greda se nalaze u rasponu od 1/12 do 1/8 raspona. Po dužini, gredni nosači mogu biti konstantnog ili promenljivog preseka. Silueta nosača se,
kada je to ekonomski opravdano, projektuje tako da približno prati promenu momenata savijanja. Promenljiva silueta se može postići izvoñenjem vuta, što je čest slučaj kod kontinualnih nosača u okolini oslonaca (mesta maksimalnih momenata savijanja). Vute su obično vertikalne i mogu biti projektovane kao pravolinijski ili krivolinijske (Sl. 79). U pojedinim situacijama kada je visina limitirana, opravdano je projektovanje horizontalnih vuta proširenjem preseka (Sl. 79).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese