Odlomak

Prirodni resursi su opšte dobro i zajedničko bogatstvo. Njihovo korišćenje, privredna primena i ekonomsko vrednovanje treba da budu planski usmereni i namenski konstrolisani.Bez obzira na vrstu, strukturu i pojedinačne količine, oni su osnov za predstojeći privredni i ekonomski razvoj svake zemlje, tako i Srbije. Naravno, postoji i deo prirodnih resursakoji mora ostati izvan ekonomskih i privrednih tokova i koji treba da bude sačuvan za sadašnje i buduće generacije, a to posebno važi za one resurse koji se teško obnavljaju i neobnovljive prirodne resurse.
Pristup prirodnim resursima mora da obuhvati definisanje politike i strategije njihovog održivog korišćenja, kao i definisanje zakonodavno -pravnog okvira za njihovo efikasno sprovođenje.Eksploataciju ležišta mineralnih sirovina prati niz negativnih pojava koje dovode do procesa degradacije životne sredine ito u vidu iscrpljivanja resursa, razaranja geološke sredine, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i dr.Eksploatacija metaličnih i nemetaličnih ruda i uglja nalaze se na prvom mestu u dugom lancu industrijske proizvodnje, a eksploatacija metaličnih ruda polazeći od mogućih razmera i nivoa zagađivača životne sredine, sigurno je najopasnija.Naime mineralne sirovine po svojim prirodnim svojstvima sadrže organska i neorganska jedinjenja koja kao i otpad, zagađuju prirodnu sredinu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese