Odlomak

1. UVOD

Ako se menadžment posmatra kao proces upravljanja organizacionim sistemima i poduhvatima, onda detaljna analiza ovog procesa zahteva da se ovaj kompleksni proces posmatra kao skup pojedinačnih podprocesa od kojih se sastoji. Ovi podprocesi, faze ili funkcije, kako se negde u teoriji nazivaju, obuhvataju skup svih aktivnosti u odgovarajućoj oblasti koje je potrebno obaviti da bi se određeni sistem ili poduhvat na efikasan način doveo u napred utvrđenog cilja. Proučavanje procesa upravljanja ima fundamentalno značenje za globalna i parcijalna istraživanja funkcionisanja i razvoja organizacionih i poslovnih sistema. Zbog toga je, u sklopu opšteg proučavanja menadžmenta, neophodno posebnu pažnju posvetiti proučavanju procesa upravljanja organizacijom i poslovnim sistemima i podsistemima koji ovaj proces čine. Pođimo, najpre, od razmatranja samog pojma upravljanja i od osnovnih kibernentskih definicija pojma upravljanja. U opštem smislu, pod upravljanjem se podrazumeva kontinualno dejstvo akcija kojima se, uticajem na parametre sistema, sistem prevodi iz jednog stanja u drugo. Odnosno, pod upravljanjem se podrazumevaju izbor i realizacija upravljačkih akcija kojima se određeni sistem prevodi iz postojećeg u novo stanje. Ako sledimo poznatog kibernetičara A.T. Lernera možemo cictirati: „Upravljanje je dejstvo na objekat koje poboljšava funkcionisanje ili razvoj datog objekta, a koje je izabrano iz mnoštva mogućih dejstava, na osnovu za to raspoložive informacije“. Upravljanje se vezuje za dostizanje ciljeva sitema, pa se u tom smislu, i definiše kao kontinualan proces koji je usmeren ka realizaciji ciljeva sistema. To je proces kojim se dejstvuje na sistem da bi on dostigao definisane ciljeve. U osnovi, ciljevi sisrema predstavljaju buduća stanja koja sistem želi dostići. Da bi ste dostigli postavljeni ciljevi, tj. da bi se mogao realizovati definisani razvoj, sistem, odnosno funkcionisanje sistema, se mora usmeravati i voditi ka ciljevima što i predstavlja upravljanje.
Pročavanje upravljanja preduzećem ili drugom organizacijom, kao celovitog procesa, predstavlja veoma kompleksan i težak istraživački problem. Veliki broj i raznovrsnost uticajnih faktora koji izazivaju i uslovljavaju mnogobrojne aktivnosti, zatim njihovee međusobne veze i odnosi, tako komplikuju problem da ga je verovatno nemoguće u celini rešiti. različiti autori iz menadžmenta smatraju da je istraživanje upravljanja organizacijom veoma težak i kompleksan problem koji zahteva dugotrajnne istraživačke napore. Rezulatati istraživanja mogu biti neizvesni i nepouzdani zbog toga što organizacije egzistiraju u različitim društvenim i ekonomskim sistemima. Podela koju predlaže J.L. Massie navodi sledećih sedam funkcija ili podprocesa koji čine proces upravljanja:
1. Odlučivanje – proces izbora najbolje akcije između više raspoloživih alternativa, radi postizanja željenog cilja.
2. Organizovanje – proces određivanja strukture i raspodele poslova.
3. Kadrovanje – proces odabiranja, obuke i promocije kadrova.
4. Planiranje – proces predviđanja budućnosti.
5. Kontrolisanje – proces merenja tekućih izvođenja i vođenja prema određenim ciljevima.
6. Komuniciranje – proces u kome se ideje prenose na druge, u svrhu dobijanja željenog cilja.
7. Vođenje (usmeravanje) – proces u kome se podčinjeni vode prema zajedničkim ciljevima.
Interesantnu podelu procesa upravljanja daje i G.A. Cole. On smatra da se proces upravljanja sastoji od četiri podprocesa:
1. Planiranje – odlučivanje o ciljevima organizacije, kao i tome kako stići do njih.
2. Organizovanje – određivanje aktivnosti i raspodele odgovornosti za dostizanje plana; koordinacija aktivnosti i odgovornosti unutar usvojene strukture.
3. Motivisanje – zadovoljavanje socijalnih i psiholoških potreba zaposlenih u ispunjavanju organizacionih ciljeva.
4. Kontrolisanje – praćenje i ocena izvršenih aktivnosti.
Kao što je već rečeno, postoje mnogobrojne podele opšteg procesa upravljanja, kao i procesa upravljanja preduzeća. Pošto između njih ne postoje značajne razlike, više ih nećemo navoditi, već ćemo pokušati da prezentujemo jednu uopštenu podelu koja bi mogla da se upotrebi u definisanju i proučavanju procesa preduzećem.
Razmotrićemo jednu opštu podelu koja se, na neki način, oslanja na osnovnu podelu koju je dao H. Fayol. Prema ovoj podeli, proces upravljanja preduzećem, odnosno organizacijom sastoji se od pet osnovnih podprocesa ili faza a to su:
1. Planiranje (planning);
2. Organizovanje (organizing);
3. Kadrovanje (staffing);
4. Vođenje (directing);
5. Kontrolisanje (controlling).
Svi ovi podprocesi su povezani i međuuslovljeni i čine celinu procesa upravljanja preduzećem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese