Odlomak

Poreski postupak predstavlja poseban upravni postupak, čiji je predmet rešavanje poreske stvari, kao vrste upravne stvari. Taj postupak sprovodi se po određenim načelima. Ta načela propisana su, pre svega, Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Međutim, Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji određeno je da se, ako tim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak sprovodi po načelima i u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Prema tome, pri vođenju poreskog postupka moraju se uvažavati i osnovna načela upravnog postupka koja su propisana Zakonom o opštem upravnom postupku.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari