Odlomak

1. U V OD

Jedan od najvažnijih zglobova lokomotornog sistema kod čovjeka je, zglob kuka. Ovaj zglob omogućava kretanje i uspravan hod. Zglob kuka i proksimalni dio femura su elementi lokomotornog sistema čovjeka koji su tokom životnog vijeka izloženi različitim uticajima, što za posljedicu ima oštećenja koja mogu onemogućiti njegovo pravilno funkcionisanje. Jedno od najznačajnijih poglavlja savremene traumatologije predstavljaju prijelomi femura koji su karakteristični za stariju dob.
Ova vrsta prijeloma u starijoj životnoj dobi, predstavljaju rizik za preživljavanje zbog komplikacija, Letalni ishod zbog prijeloma kuka u starijoj životnoj dobi kreće se od 20% do 36% u prvih go¬dinu dana. Osim toga OVI prijelomi dovode do značajnog povećanja materijalnih troškova u zdravstvenom sistemu. Go¬dišnje, na svjetskom nivou oko 1.700.000 osoba zado¬bije prijelom zgloba kuka pa se procjenjuje da će se za narednih 30 godina taj broj povećati na 6.500.000 osoba..
Prijelom zgloba kuka je značajan lični, porodični i javno-zdravstveni problem koji smanjuje kvalitetu ži¬vota pacijenta i njegove porodice te povećava troškove zdravstvenog sistema. U Sjedinjenim Američkim državama procjena godišnjih troškova liječenja za 340 000 prijeloma zgloba kuka je od 10 do14 milijardi dolara Pacijenti s prijelomom zgloba kuka zauzimaju od 25% do 50% kapa¬citeta ortopedskih odjeljenja. Incidenca prijeloma kuka u cjelokupnoj traumatologiji iznosi 10% svih prijeloma.
1.1.Uopšteno o prijelomima
Fractura ili prijelom je predstavlja delimičan ili potpun prekid kontinuiteta koštanog integriteta prouzrokovan mehaničkom silom koja prevazilazi granice prirodne elestičnosti koštanog tkiva

Prema etiologiji fracture kosti možemo podijeliti na traumatske fracture, zatim patološke fracture i fracture usljed zamora.

Traumatska fractura zdrave kosti ili hrskavice predstaavlja prekid koštanog integriteta ili hrskavice izazvan delovanjem mehaničke sile

Spontana ili patološka fractura je prekid koštanog integriteta patološke promjenjene kosti ili hrskavice nastao kao posljedica bolesti pri traumi manjeg intenziteta ili kod jače mišićne konstrakcije pa i prilikom normalnih kretnji.Čvrstina i otpornost koštanog tkiva može biti smanjenja usljed prisustva nekih patoloških procesa u organizmu ili na samoj kosti.

Patološki procesi u koštanom tkivu kao što su osteomijelitis, primarni malignom kosti, koštane metastaze maligni tumori, mladelačke koštane ciste, osteogenezis imperfekta zbog promjene koštane strukture mogu biti uzrok ove vrste prijeloma i nakon neznatne povrede.Takođe u ovu vrstu prijeloma spadaju i prijelomi kod starije populacije a uzrok je osteoporoza.
Prijelom zbog premora (stresni prijelom) je prijelom koji je izazvan zamorom. Ova vrsta prijeloma se najčešće javlja u obliku fisure kao posljedice ponavljanja manjih povreda koje premašuju otpornost kostiju. Oštećenja nastaju usljed preopterećenja ili umaranja.Sreće se kod nepripremljenim osoba koje su izložene intenzivnim fizičkim naporima, kao i osoba sa narušenim anatomsko fiziološkim statusom kostiju.

Prema stanju kontinuiteta kože nakon prijeloma
Ako je uz fracturu i prekid koštanog integriteta nastupio i prekid integriteta kože i potkožnog tkiva, odnosno postoji i komunikacija mjesta fracture i spoljnne sredine razlikujemo: zatvorene prijelome i otvorene prijelome.
• Fractura aperta complicata -otvoreni prijelom je vrsta prijeloma kod koga je iznad mjesta prijeloma kosti ili u njegovom neposrednom okruženju oštećena koža. Rana na koži je obično izazvana direktnom silom ili je koštani ulomak probio kožu i u direknom je kontaktu sa spoljašnom sredinom, izložen je mogućoj infekciji, i u praksi su teži za liječenje i oporavak.

• Zatvoreni ili jednostavni prijelom je onaj kod kojeg koža nije ozlijeđena pa samim tim nema opasnosti od infekcije. Koštani ulomci ne komuniciraju sa spoljašnom sredinom i integritet kože je očuvan, ta samin tim su lakši za liječenje Smatraju se jednostavnim naročito na ekstremitetima.Starije osobe od sedme decenije pa nadalje, često usljed pada zbog posrtanja zadobiju zatvorene prijelome hirurškog vrata butne kosti, koji su tijesno povezani sa osteoporozom.

Prema težini kliničke slike prijelome možemo podijeliti na:
• Složene ili segmentarne prijelomi koje karakterišu oštećenja kosti na dva ili više mjesta. Ovi prijelomi mogu biti dvostruki ili višestruki. Ako je u pitanju jedan lom tad prijelom nazivamo fractura duplex, a ako je u pitanj više lomova nazivamo ih fractura multiplex seu comminutiva. Duge kosti udova su mjesta gdje se najčešće javljaju. Ako je uzrok prijeloma pad sa visine na ekstremitete mogu nastati složeni prijelomi na na raznim nivoima. Usljed prodiranja oštrih koštanih ulomaka kroz kožu kod višestruko polomljenih kostiju ovi prijelomi mogu biti i otvoreni.

• Prosti prijelomi ili naprsnuća (fisure), su prijelomi kod kojih nije došlo do odvajanja prijelomljenih segmenata kostiju. U ovu vrstu prijeloma spadaju i prijelomi kod kojih postoji odvajanje i dva fragmenta kosti, ali su one u kontaktu sa bazom sa mogućnošću manje dislokacije ili često bez nje.

Prema dejstvu mehaničke sile, prijelomi se mogu podijeliti na:
• Neposredni ili direktni prijelomi su vrasta prijeloma koji su nastali na mjestu djelovanja mehaničke sile dovoljno velike da nadmaši otpornost koštanog tkiva, a samo sjedište se usljed inercije tijela ne pomjera podjednako s ostalom masom. Na mjestu prijeloma jaavlja se i oštećenje mekih tkiva.

• Indirektni ili posredni prijelom je veoma čest oblik prijelom. Ovaj prijelom nastaje kada sila deluje na udaljenom mestu od dejstva mehaničke sile i izaziva savijajanje ili uvrtanje kosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese