Odlomak

UVOD

Bilo koje društvo, zajednica, organizacija, preduzeće, mora imati i poštovati određena pravila i odnose da bi funkcionisala. Kvalitet odnosa u jednoj zajednici i njena efikasnost zavise od mnogo faktora, ali osnov svega čini komunikacija članova zajednice. Komunikacija između njih samih i prema spoljnjem svetu.
Način komuniciranja, komunikacioni kanali, pravila komuniciranja mogu biti određeni, manje ili više detaljno i strogo definisani, i uglavnom i jesu u dobro organizovanim zajedniciama, ali samo od ljudi, pojedinaca zavisi hoće li dobrom međusobnom komunikacijom ostvariti veću harmoniju odnosa i bolju efikasnost organizacije.
Današnje društvo obeleženo je naglim rastom i razvojem informacione tehnologije (IT), što je dovelo do velike zavisnosti društva, u širem smislu, od znanja i kompetencija osoba u IT području. Iako ta zavisnost raste iz dana u dan, ljudsko pravo na obrazovanje i informacije nije prošireno i na IT područje. Pojavili su se problemi koji utiču na društvo u celini, koji stvaraju prepreke i udaljavaju ljude od glavnog razloga i motivacije za napredak.
Razvoj tehnologije u XX veku doveo je do bitnih promena u svim oblastima društva. Autori koji su se bavili analizom uticaja nove tehnologije u marketingu bili su u toj meri radikalni da su zastupali tezu o potpunoj zameni postojećih oblika poslovanja novim, tehnološki daleko savršenijim formama. Iako je, često njihov uticaj bivao precenjen, ne može se poreći da je savremena tehnologija pružila nove mogućnosti razvoja postojećim oblicima poslovanja i komuniciranja.
Nova tehnološka rešenja, pored toga što dovode do razvoja novih načina komuniciranja, vode u pravcu unapređivanja već postojećih i, povećavajući njihovu efikasnost, doprinose povećanju ukupne efikasnosti preduzeća. Tehnologija je, stoga, donela značajne promene u oblasti lične prodaje kao oblika marketinga komuniciranja. Te promene u najvećoj meri odnose se na zamenu nekih svakodnevnih rutinskih aktivnosti novim poslovima. Takođe, deo tih aktivnosti sada mogu brže i bolje da obave. Može se zbog toga reći da tehnološki progres zaista znači prekretnicu u razvoju lične prodaje, dok se njegov uticaj ogleda prvenstveno u tome što su stvorene nove mogućnosti njene efikasne primene u okviru koncepta integrisanih marketing komunikacija. Tehnološki razvoj omogućio je primenu novih sredstava u marketing komunikacijama, što povećava njihovu produktivnost. Uticaj savremene tehnologije ogleda se u boljoj tehničkoj opremljenosti marketing menadžera, ali i većim zahtevima na koje treba da odgovore. Savremeni marketing menadžeri treba da budu posebno obučeni da koriste nove tehničke mogućnosti koje su ima na raspolaganju.
Uspeh savremenog preduzeća zavisi ne samo od njegove sposobnosti da razvija dobar proizvod – uslugu, da formira adekvatne cene i svoju ponudu učini dostupnom kupcima, već i od načina komuniciranja sa ciljnom javnošću. Za menadžment savremenog preduzeća veliki je izazov da sve poslovne aktivnosti obavlja na pravi način i da dodaje vrednost za koju su zainteresovani različiti stejkholderi. Uspešno upravljanje se sve više zasniva na interaktivnom komuniciranju i prilagođavanju sistema marketing komuniciranja novim tehnologijama.

PRVI DEO
1.KOMUNIKACIJA

Komunikacija (latinski communicatio) predstavlja čin prenošenja informacije od pojave do pojave osobe do osobe i od mesta do mesta. Komunikacija je važna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog života. Često nismo ni svesni da kao individue, komuniciramo sa određenom pojavom ili sa više njih u isto vreme. Mnogi aspekti savremene komunikacije se danas podrazumevaju, jer su postali prirodna aktivnost u našim dnevnim navikama.
Prenos informacije kao najčešći oblik savremene komunikacije, može se kako u istoriji, tako i danas odvijati:
• u prostoru, pri čemu je potrebno maksimalno smaniti vreme potrebno za prenos određene inormacije,
• u vremenu, o čemu svedoče trajni zapisi.

Iako ima dugu istoriju, praktično od postanka sveta, savremena komunikacija ostvaruje tri osnovna načina:
• govornim metodama koje koriste živu reč,
• u pisanoj formi, koja koristi znakove i simbole, kao što su na primer slova alfabeta (što predstavlja grafičke komunikacije),
• vizuelnim efektima, gde se takođe koriste znakovi i simboli, koji su osmišljeni kao pridruživanje jedne ili više reči posmatranom objektu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari