Odlomak

Uvod

Lokalne računarske mreže  ( Local Area Networks – LAN) predstavljaju više računara povezanih zajedno u računarsku mrežu, na određenom prostoru, kao što su kancelarije, firme, bolnice ili zgrade.
Ova mreža može da se sastoji iz (najmanje) dva ili više računara koji su međusobno povezani na jedan od načina (koji će kasnije biti objašnjeni-baziraću se na bežično povezivanje).
Periferni uređaji kao što su štampači, modemi i sl., takođe spadaju u ovu mrežu. Glavna karakteristika lokalnih mreža, i ona po čemu se one razlikuju od mreža na velikim područjima jeste mnogo veća brzina prenosa podataka (od 10 do 1000 MB/sec) i nepostojanje potrebe za zakupljenim telekomunikacionim vodovima. Lokalna mreža može, najčešće preko nekog rutera,  biti povezana sa drugim mrežama u veću WAN mrežu ili direktno preko provajdera na Internet.
Prve računarske mreže bile su sa raspodjelom vremena i koristile su velike centralne računare i priključene terminale. Takva okruženja bila su implementirana i u Sistemskoj mrežnoj arhitekturi (SNA – System Network Architecture) firme IBM i u mrežnoj arhitekturi firme Digital.
Lokalne računarske mreže su se razvile u okviru revolucije PC računara i obezbjeđuju brze mreže podataka otporne na greške koje pokrivaju relativno mala geografska područja, ili su zatvorene unutar jedne zgrade ili grupe zgrada. One obezbjeđuju priključenim korisnicima dijeljeni pristup uređajima i aplikacijama i dozvoljavaju im da izmjenjuju podatke, informacije i datoteke, te da komuniciraju preko elektronske pošte.
Da spomenemo i regionalne računarske mreže (WAN) koje pokrivaju šira geografska područja, često koristeći prenosne uređaje koje obezbjeđuju zajednički nosioci, kao što su telefonske kompanije, da bi bežično povezale izvjestan broj lokalnih računarskih mreža.
Bežične lokalne računarske mreže (WLAN- engl.-Wireless Local Area Network) su sve popularnije zbog jednostavnog načina primjene, velikih mogućnosti pristupa mreži kao i zbog toga što se njihovom primjenom kao što samo ime kaže izbjegava skupo i dugotrajno kabliranje prostora u koji se želi postaviti lokalna računarska mreža a istovremeno se omogućava velika mobilnost korisnika unutar prostora pokrivenog signalom WLAN-a.
Zbog svojih osobina bežične LAN mreže su sve zastupljenije kao rješenja u mnogim organizacijama i kompanijama pogotovo u onim sa manjim brojem zaposlenih kao i onim firmama koje za svoj rad koriste iznajmljen poslovni prostor i kojima se ne isplati ulaganje u fiksno kabliranje i umrežavanje računara na klasičan način, a u modernom zdravstvu bežične lokalne mreže se sve više koriste i predstavljaju nezamjenljiv vid dijagnostičko-dokumentacionog transfera i evidencije podataka pacijenata.
Kao i LAN mreže tako i WLAN tj. bežične mreže posjeduju sigurnosne elemente i sisteme zaštite od neovlašćenog upada na mrežu i neovlašćenog pristupa podacima na mreži. Ali u praksi iznenađuje činjenica da veliki broj organizacija koje koriste bežične računarske mreže (WLAN), uopšte ne koristi niti obezbjeđuje bilo kakav nivo zaštite svojih podataka niti pristupa bežičnoj računarskoj mreži. Zašto je to tako možemo samo da nagađamo ali jedan od razloga je sigurno neupućenost i nedovoljna obavještenost običnih korisnika bežičnih lokalnih računarskih mreža, kao i onih koji odlučuju o načinu i primjeni WLAN-a, a nisu možda po struci vokacijski bliski sa ovom tematikom niti sa bezbjednošću računarskih mreža uopšte.
Upravo je sigurnost, kao i način povećanja bezbjednosti korišćenja WLAN-a tj. bežičnih računarskih mreža i njihova primjena u nekom kliničkom centru tema ovog rada.
Zato prilikom svakog postavljanja bežičnih lokalnih računarskih mreža, u ovom slučaju u bolničke ustanove, treba uzeti u obzir posljedice vezane za sigurnost mreže i podataka kao i za upravljanje takvom mrežom. Intenzivni razvoj bežičnih mreža u posljednje vrijeme podsjeća na nagli rast Interneta zadnje decenije prošlog vijeka. Tome doprinosi i jednostavnost implementacije kao i fleksibilnost u radu, kao i velik izbor uređaja koji se koriste pri implementaciji mreže (mrežne kartice, pristupne tačke).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese