Odlomak

Rezime:

Ovim seminarskim radom ću pokušati objasniti šta je ortačko društvo i kako ono ugovorom nastaje,koji su sadržinski elementi ortačkog društva i ugovora o njegovom osnivanju i prikazaću kako izgleda jedan ugovor o osnivanju ortačkog društva.

Ključne reči: Ortačko društvo,ortaci,ulog,dobit,gubitak.

 

 
Uvod

Na početku izlaganja želim pojmovno definisati ortačko društvo, njegove karakteristike.Objasniću kako se osniva ortačko društvo,ko su njegovi osnivači,kakva su njihova prava i obaveze,karakter njihovih odnosa u ortačkom društvu i van njega.
Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom, a radi sticanja profita. Ovo privredno društvo se uglavnom osniva u slučajevima kada se radi o manjem privrednom subjektu, tj manjem preduzeću, a lica koja ga čine su ortaci.
Ortačko društvo ima nekoliko osnovnih karakteristika:

  • ugovorni način nastanka;
  • zahtev u pogledu minimalnog broja osnivača i ortaka;
  • ne postojanje zahteva minimalnog osnovnog kapitala;
  • solidarna odgovornost svih ortaka društva;
  • princip slobode ugovaranja u internim odnosima;
  • imperativnost zakona u eksternim odnosima;
  • odvojenost private imovine ortaka od imovine društva;.
  • naglašen lični karakter odnosa između ortaka.

Ortačko društvo je jedno od četiri pravne forme privrednih društava.Ostala tri su: komanditno društvo,društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo. Ortačko društvo je društvo lica,gde su često ortaci,članovi iste porodice, te su personalni odnosi bliskosti i poverenja jako česti. Zbog neograničene odgovornosti ortaka za obaveze društva,broj ortaka je najčešće mali.

 

 

 

Osnivanje ortačkog društva.

Osnovne radnje kod osnivanja ortačkog društva su zaključivanje ugovora o osnivanju društva,unošenje uloga u društvo i registracija društva.Osim pomenutih radnji,osnivanje društva prate i neke druge radnje (procena vrednosti nenovčanih uloga,određivanja zastupnika društva idr.).
Ortačko društvo ima svojstvo pravnog lica.Pravni subjektivitet stiče upisom u registar privrednih subjekata.

 

 

 

Osnivački akt ortačkog društva

Ugovor o osnivanju ortačkog društva je osnivački akt i najviši opšti akt društva.Ugovor se sačinjava u pismenoj formi i potpisuju ga svi osnivači društva.Potpisi osnivača se overavaju.Ugovor o osnivanju ortačkog društva sadrži zakonom propisane elemente,od kojih su najvažniji: podaci o osnivačima; poslovno ime i sedište društva; delatnost društva; označenje vrste i vrednosti uloga ortaka; odredbe o pravima i obavezama ortaka; poslovođenju i zastupanju; i dr.Izmene i dopune ugovora o osnivanju vrši se uz saglasnost svih ortaka društva,sem ako ugovorom nije drugačije određeno.
Pored ugovora o osnivanju,kao konstitutivnog akta ,ortačko društvo može imati i ugovor ortaka društva kojim se određuje naročito poslovanje društva,a kojim se ugovor o osnivanju rasterećuje nepotrebnog sadržaja.Sačinjava se u pismenoj formi i potpisuje ga svaki ortak. Ne prilaže se uz prijavu za registraciju. U slučaju neusklađenosti između ugovora o osnivanju i ugovora ortaka ortačkog društva,primenjuje se osnivački akt društva.

 

 

 

 

Ulozi ortaka u društvu

Ulog ortaka u društvu može biti u novcu ,stvarima,pravima ,radu ili uslugama,koje su izvršene ili tek treba da budu izvršene.Ulozi ortaka mogu,ali ne moraju biti jednake vrednosti. Zakonska pretpostavka je da su ulozi jednake vrednosti.Vrednost nenovčanih uloga(prava i stvari) ortaci sporazumno procenjuju i iskazuju u novcu,mada procenu mogu poveriti i ovlašćenom procenjivaču.
Obaveza unošenja uloga u imovinu ortačkog društva uređuje se i vrši u skladu sa ugovorom o osnivanju.Ortak koji u imovinu društva ne unese svoj ulog,u skladu sa ugovorom o osnivanju društva, dužan je da društvu plati ugovorenu kamatu, počev od dana kada je morao uplatiti ili uneti ulog.Pored toga,društvo ima pravo naknade druge štete.Posledica neurednog ili neblagovremenog unošenja uloga može biti i isključenje člana.
Ako ugovorom nije posebno utvrđeno,ortak društva nije u obavezi da naknadno poveća svoj ulog u društvo,niti da ga dopuni u slučaju gubitka.Isto tako ,ortak ortačkog društva,ako nije drugačije ugovoreno ,ne moze smanjiti svoj ugovoreni ulog bez saglasnosti svih ostalih ortaka.Na ovaj način se štite prvenstveno, interesi ostalih ortaka,jer se smanjenjem uloga sem umanjenja imovine društva,povećava i rizik odgovornosti ortaka za obaveze društva imovinom koju nisu uneli u društvo. Prenos udela između ortaka ortačkog društva je slobodan.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari