Odlomak

POJAM I SADRŽINA USTAVA

POJAM USTAVA

Ustav se određuje u materijalnom i formalnom smislu. U materijalnom smislu, ustav je skup pravnih normi kojima se uređuje državna organizacija, način uređe-nja državne vlasti i granice ovlašćenja državne vlasti, koja je proklamovana slobo-dama i pravima građana i kolektiviteta. U formalnom smislu, ustav se definiše kao najviši pisani normativno-pravni akt, sa kojim moraju biti usklađeni ostali opšti pravni akti, zakoni i podzakonski opšti akti.

SADRŽINA USTAVA

Ustav, kao osnovni zakon jedne države, sadrži osnovne norme iz ustavno-prav-ne materije, jer se ne može očekivati da u njemu budu sadržana sva pravila koja se odnose na organizaciju države, kao i ljudska i kolektivna prava i slobode. Time se ostavlja prostor da se zakonima bliže reguliše organizacija i nadležnost državnih organa i način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

POSTUPAK DONOŠENJA I PROMJENE USTAVA

Donošenje ustava u svakoj državi determinisano je raznovrsnim okolnostima, a naročito istorijskim, kulturnim, društveno-ekonomskim uslovima, kao i odnosom društveno-političkih snaga u državi. Osvrnućemo se na postupak donošenja Us-tava u Crnoj Gori. Shodno Zakonu o postupku za donošenje i proglašenje Ustava, Skupština Crne Gore, kao nadležni organ, na sjednici donosi Odluku o proglašenju Ustava. Treba napomenuti da kod najvećeg broja zemalja savremenog svijeta, usta-votvotvorna nadležnost pripada parlamentu.

PROMJENE USTAVA

Ustav CG, kao moguće promjene ustava, predviđa izmjenu i dopunu pojedinih odredbi Ustava, ili donošenje novog ustava. Predlog za promjenu Ustava CG može podnijeti predsjednik CG, Vlada ili najmanje 27 poslanika. O predlogu za promjenu Ustava odlučuje skupština dvotrećinskom većinom svih poslanika.

USTAVNI ZAKON

Ustavni zakon za sprovođenje ustava je sprovedbeni akt, čije donošenje je nuž-no radi rješavanja određenih pitanja, kada se prelazi iz ranijeg u novo ustavno sta-nje. Skupština Crne Gore, poštujući ustavnu obavezu, istovremeno sa donošenjem i proglašenjem Ustava, donosi i proglašava Zakon o sprovođenju Ustava Crne Gore, koji stupa na snagu istovremeno sa Ustavom.
8

1. OSNOVNE ODREDBE USTAVA CRNE GORE

Prvom dijelu Ustava pripadaju odredbe o osnovnim svojstvima države, o no-siocu suverenosti, o državnoj teritiriji, o državnim simbolima, o Glavnom gradu i Prijestonici, o zaštiti i nepovredivosti ljudskih prava i sloboda, o zabrani izazivanja mržnje, zabrani diskriminacije, o značaju međunarodnih ugovora, o podjeli vlasti, o crnogorskom državljnstvu, o jeziku i pismu, o prvnom položaju vjerskih zajedni-ca, o odnosu Crne Gore sa drugim državama i o međunarodnim organizacijama.

1.1 Određenost Crne Gore u Ustavu

Ustav daje osnovna svojstva Crnoj Gori, određujući je kao nezavisnu i suverenu državu, republikanskog oblika vladavine, te kao građansku, demokratsku, ekološ-ku i državu socijalne pravde, zasnovane na vladavini prava.

1.2 Nosilac suverenosti

Nosilac suverenosti je građanin, koji ima crnogorsko državljanstvo. Građanin vlast ostvaruje neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika.

1.3 Državna teritorija

Ustav propisuje da je teritorija države jedinstvena i neotuđiva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari