Odlomak

Predgovor
Ovaj tekst predstavlja skriptu za predmet „Uvod u Veb i Internet tehnologije”
na Matematiˇckom fakultetu u Beogradu. Materijal je namenjen, pre svega
studentima koji sluˇzaj pomenuti kurs, ali svi drugima zainteresovanim za detaljnije
i sistematsko upoznavanje sa softverskim tehnologijama koji se koriste
u okviru Interneta i Veba.
Naravno, s obzirom da je Veb izrazito popularan, pregled svih relevantnih
tehnologija nije mogu´ce napraviti u okviru jednog udˇzbenika, tako da su
odredene odluke i izbori morale biti napravljene na samom poˇcetku. Prednost
je data slobodnom softveru tehnologijama otvorenog kˆoda, tako da materijal
uglavnom pokriva tzv. LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) platformu.
Materijal je izlagan pristupom „odozdo-naviˇse” (eng. bottom-up), te samim
tim, moˇzda nije najpogodniji za prvo upoznavanje sa materijalom. Sa druge
strane, smatra se da veliki broj studenata i potencijalnih ˇcitalaca ovog materijala
ve´c poseduje odredena elementarna znanja o raˇcunarskim (pa i o Veb)
tehnologijama. Kreiranje Veb stranica, kao proces donekle jednostavniji od programiranja,
ˇcesto je primamljiv i za amatere u raˇcunarstvu tako da je mogu´ce
nai´ci na veliki broj „instant” reˇsenja koji materiju prikazuju parcijalno i nesistematski.
Za razliku od ovakvih receptaˇskih materijala (eng. „cookbook”), u ovom
materijalu se sve tehnologije izlaˇzu, postupno, priliˇcno detaljno i pridrˇzavaju´ci
u ˇsto ve´coj meri relevantnih standarda, specifikacija i zvaniˇcnih preporuka. Autor
je miˇsljenja da odredeni delovi materijala mogu da sluˇze i kao referentni
priruˇcnik tokom realnog rada. Naravno, zbog obima materijala, vrˇsena su
odredena uproˇs´cavanja tako da su neki delovi izostavljeni i mogu´ce ih je na´ci
pre svega u zvaniˇcnim specifikacijama odredenih tehnologija.
Tokom izrade Veb stranica, u praksi se koriste i mnogi WYSIWYG alata
(npr. Macromedia Dreamveawer, Microsoft Front Page). Iako ovakvi alati mogu
znaˇcajno da ubrzaju rad, oni ne mogu da odmene detaljno poznavanje Veb tehnologija.
Iz ovog razloga, odluˇceno je da se oni ne pominju u okviru materijala,
ve´c da se ˇcitaocima prepusti samostalno upoznavanje sa njima, tek nakon ˇsto
se izloˇzeni materijal savlada.
Poˇsto se tehnologije, naroˇcito u oblasti informacionih tehnologija, izrazito
brzo menjaju, opasnost za svaki materijal koji prikazuje ove tehnologije je da
veoma brzo zastareva. Zbog toga izloˇzene podatke treba uzeti sa rezervom i
imati na umu trenutak nastajanja ovog materijala — 2010. godina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari