Odlomak

OPŠTE ODREDBE
(Član 1- 30. Zakona o vanparničnom postupku)
1..
Rešenje koje zamenjuje ugovor o otkupu stana donosi opštinski sud u vanparničnom postupku, a ne privredni sud, bez obzira što je nad protivnikom predlagača otvoren postupak
stečaja.
Iz obrazloženja:
Vrhovni sud je našao da je za postupanje po ovom predmetu stvarno nadležan Opštinski sud u P… Postupajući u vanparničnom postupku po predlogu za donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu stana, Opštinski sud se rešenjem P…/98-80 od 12. 2.1999. godine oglasio stvarno nenadležnim i po pravosnažnosti tog rešenja dostavio spise Privrednom sudu. Privredni sud nije prihvatio svoju stvarnu nadležnost, te je uz dopis R…/99 od 31. 3. 1999. godine dostavio spise Vrhovnom sudu radi rešavanja sukoba nadležnosti. Vrhovni sud je našao da je za postupanje po ovom predmetu stvarno nadležan Opštinski sud. Prema stanju u spisima, predlogom od 2.12.1998. godine pred Opštinskim sudom pokrenut je vanparnični postupak za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana. U vreme donošenja tog predloga nad protivnikom predlagača je već bio otvoren stečajni postupak po rešenju Privrednog suda od 14. 09. 1998. godine, a ovo preduzeće je u samom predlogu označeno kao preduzeće u stečaju. Polazeći od stanovišta da se radi o sporu nastalom u toku stečajnog postupka, Opštinski sud izveo je zaključak da je u smislu člana 12. stav 2. u vezi sa članom 15. stav 2. tačka b) Zakona o sudovima za postupanje nadležan privredni sud. Međutim,
ovakav zaključak se ne može prihvatiti. Prema odredbi člana 12. stav 2. tačka a) Zakona o sudovima opštinski sud je nadležan u građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi sporove o imovinskopravnim zahtevima ako za to nije nadležan privredni sud. Odredbom člana 15. istog Zakona, kojom je određena nadležnost privrednih sudova, u stavu 2. tačka a) propisano je da privredni sud sudi sporove koji su u toku, ili nastanu povodom sprovođenja postupka prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacije bez obzira na svojstvo druge strane i bez obzira na vreme pokretanja spora. Iz ovakve formulacije navedenih odredbi jasno proizilazi da se one odnose na zasnivanje nadležnosti opštinskog, odnosno privrednog suda povodom rešavanja imovinskopravnih sporova, dakle, povodom zaštite povređenog, ili ugroženog imovinskog prava u parničnom postupku, čija je sadržina bliže određena odredbom člana 1. ZPP. Prema odredbi člana 1. stav 1. ZVP, tim zakonom se određuju pravila po kojima redovni sudovi postupaju i odlučuju o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravnim stvarima koje se po tom ili drugom zakonu rešavaju u vanparničnom postupku. Sadržina ovog postupka bliže je određena u stavu 2. istog člana, i podrazumeva rešavanje onih pravnih stvari koje se
ne odnose na zaštitu povređenog ili ugroženog prava, dakle, kojima ne postoji spor u smislu člana 1.
ZPP. Odredbom člana 12. stav 4. a) Zakona o sudovima RS je propisano da ovakve predmete u prvom stepenu rešava opštinski sud. Iz navedenih odredbi proizlazi da za razliku od imovinskopravnih sporova, gde pod određenim uslovima može doći do atrakcije stvarne nadležnosti privrednog suda, kod vanparničnog postupka takve atrakcije ne može biti, već je na osnovu navedene odredbe člana 12. stav 4. tačka a) Zakona o sudovima RS isključivo nadležan sud opšte nadležnosti. Ostvarivanje prava na otkup stana u smislu člana 34. stav 5. Zakona o stanovanju, iako pretpostavlja izvesno ugrožavanje tog prava od strane davaoca stana na korišćenje, ne podrazumeva i postojanje spora u smislu člana 1. ZPP. Stoga se ovo pravo i ostvaruje u vanparničnom, a ne u parničnom postupku, što je izričito propisano navedenom odredbom člana 34. stav 5. Zakona o stanovanju. U tom smislu, kako se u konkretnom slučaju ne radi o ostvarivanju, odnosno zaštiti spornog prava u smislu člana 1. ZPP, već o vanparničnom postupku, to kod zasnivanja stvarne nadležnosti nema mesta primeni odredbe člana 12. stav 2. u vezi člana 15. stav 2. tačka b) Zakona o sudovima, već se ima primeniti odredba člana 12. stav 4. tačka a) istog zakona. Stoga je, bez obzira na okolnost da je nad tuženim u toku stečajni postupak pred Privrednim sudom, za postupanje u ovoj pravnoj stvari nadležan Opštinski sud. Sa iznetih razloga Vrhovni sud je na osnovu člana 23. stav 2. ZPP odlučio kao u izreci.
(Vrhovni sud Srbije, Rev. 119/99 od 30. 6. 1999. god.)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese