Odlomak

1. PROJEKT ZAVRŠNOG RADA 1.1 UVOD U PREDMETNO PODRUČJE

Opasnim tvarima smatraju se takve tvari koje zbog svojih osobina kao što su eksplozivnost, otrovnost, zapaljivost, korozivnost, oksidativnosti i slično mogu ugroziti zdravlje i život ljudi, prouzročiti materijalnu štetu i oštetiti okoliš (tlo, vodu i zrak). Iako su mnoge tvari opasne, kako za čovjeka tako i za okoliš, ipak se ne možemo odreći korištenja takvih tvari jer su one vrlo često osnova mnogih tehnoloških procesa, mnoge su od njih energetski izvori, a neke su nezamjenjive u poljoprivredi, šumarstvu i drugim djelatnostima gospodarstva. Iako su sve osobe koje sudjeluju u proizvodnji opasnih tvari i koje njima na razne načine rukuju izložene opasnom djelovanju tih tvari, smatra se da prijevoz opasnih tvari zaslužuje posebnu pažnju. Zbog toga se prijevoz opasnih tvari u RH uređuje posebnim Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) a na temelju njega donesen je niz podzakonskih propisa. Imajući u vidu brojnost opasnih tvari, raznolikost njihovih osobina i moguća štetna djelovanja te postojanje velikog broja pravila kojima se uređuje ovo područje, Zakonom o prijevozu opasnih tvari nije bilo moguće obuhvatiti sve uvjete za prijevoz i mjere koje treba poduzeti u tijeku prijevoza. Zbog toga se za slučaj međunarodnog i domaćeg prometa Zakonom predviđa i korištenje međunarodnih konvencija ovisno vrsti prijevoza:  Europski sporazum o cestovnom prijevozu roba u međunarodnom transportu (ADR);  Propis o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID);  Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS);  Kodeks opasnih tereta Međunarodne pomorske organizacije (IMCO);  Pravila evropskih odredbi o međunarodnom prijevozu opasnog tereta u unutarnjim plovnim putovima (ADN);  Međunarodna konvencija o civilnoj zračnoj plovidbi, Tehnički napuci za siguran prijevoz opasnih tvari zračnim putem (ICAO); 8  Tehnička pravila o prijevozu opasnih tvari zrakoplovima (IAT);  Akti Svjetskog poštanskog saveza (UPU). U specijalističkom radu bit će obrađena problematika prijevoza adiponitrila prvenstveno u cestovnom prijevozu sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR – prilozi A i B) (NN MU 11/08, 06/09, 02/11, 3/13) s osvrtom na ostale vrste prijevoza.

1.2 IZBOR PROBLEMA ZA SPECIJALISTIČKI RAD

Prijevoznički sektor je jedan od najvažnijih elemenata europske ekonomije. Svaki dan cestama Europske unije prolazi tisuće kamiona koji prijevoze opasne tvari. 2004. godine kroz područje EU25 prevezeno je 16 milijardi tona dobara cestom, željeznicom i unutrašnjim plovnim putovima. Cestom je prevezeno 89% svih dobara. Od ukupnog broja, 1.82 milijarde tona se odnosilo na opasne tvari.[16] Statistika ukazuje na važnost regulacije prijevoza opasnih tvari kao potencijalnog izvora štetnog djelovanja i opasnosti na ljude i okoliš. S obzirom da tijekom prijevoza opasnih tvari postoji vjerojatnost nastanka prometnih nezgoda, a time i štetnog djelovanja opasne tvari na okoliš i ljude, nastanka požara i sl., potrebno je detaljno propisati način rukovanja i prijevoza opasnih tvari. U ovom radu biti će detaljno opisani zahtjevi za prijevoz adiponitrila cestovnim putem kao najzastupljenijim načinom prijevoza sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR – prilozi A i B) (NN MU 11/08, 06/09, 02/11, 3/13) te ostalim zakonima i propisima.

1.3 CILJ I ZADACI SPECIJALISTIČKOG RADA

Cilj specijalističkog rada je obraditi opasnosti koje su prisutne prilikom prijevoza adiponitrila te poštujući sve važeće propise prikazati pravilan način prijevoza opasne tvari kako bi se opasnosti po život i zdravlje radnika te štetno djelovanje na okoliš smanjili ili potpuno uklonile. S obzirom na postavljeni cilj, zadaci koji proizlaze su:  analizirati zakonsku regulativu iz područja prijevoza opasnih tvari primjenjivu na adiponitril (s naglaskom na ADR); 9  utvrditi metode koje će se koristiti u tijeku razrade specijalističkog rada;  navesti metodologiju prikupljanja podataka za utvrđivanje bitnih parametara iz područja cestovnog prijevoza opasnih tvari;  analizirati i prikazati radne procese tijekom prijevoza adiponitrila;  analizirati i prikazati opasnosti, štetnosti i napore na radnim mjestima vezanima uz prijevoz adiponitrila;  razraditi i prikazati primjenu pravila zaštite na radu tijekom prijevoza adiponitrila;  razraditi provođenje potrebnih osnovnih i posebnih mjera zaštite na radu;  razraditi provođenje svih ostalih pravila koja se odnose na sredstva rada i tvar prema zakonskoj regulativi (ambalaža, isprave, certifikat vozila, certifikat vozača itd.).

1.4 METODE KORIŠTENE ZA IZRADU SPECIJALISTIČKOG RADA

Za izradu specijalističkog rada korištene su:  Metoda deskriptivne analize – za opisivanje činjenica i procesa u proizvodnji i prijevozu adiponitrila te analiziranje tekstova zakonskih normi vezanih za tematiku.  Metoda kompilacije – preuzimanje tuđih rezultata istraživanja, stavova, shvaćanja i sl. uz citiranje izvora

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari