Odlomak

 

Republika Srbija je prisvojila pravne obaveze potpisivanjem Konvencije Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Palermo Protokola. Definicija Palermo protokola , jeste ujedno i osnov prema kome je Krivični zakonik Republike Srbije pripisao krivicu za delo trgovine ljudima kojeo obuhvata sve vidove trgovine ljudima. Problemi koji su se javili u praksi su činjenica da se nije napravila razlika izmedju trgovine ljudima i krijumčarenja, pa se na osnovu toga javila potreba za donošenjem novih zakonodavnih rešenja da bi se precizno definisao ovaj oblik kriminaliteta. Osnovni oblik postoji ukoliko je izvršilac u izvršenju krivičnog dela koristio silu i pretnju, dovođenje u zabludu, zloupotrebu položaja, ovlašćenja, odnosa zavisnosti, davao ili primao novac ili drugu korist, zadržavao lične isprave, prodavao predavao, kupovao, posredovao u prodaji drugog lica, u cilju ekspolatacije rada, seksualne ekspolatacije, upotrebe u pornografske svrhe, prosjačenja, oduzimanja organa ili dela tela, učestvovanja u oružanim sukobima. Potrebno je da se delo vrši sa umišljajem da bi isto postojalo. Za osnovni oblik ovo dela, zakonodavac previđa kaznu zatvora od tri do dvanaest godina, pošto postoi veći stepen društvene opasnosti.

Drugi oblik krivičnog dela, postoji ako je osnovni oblik ovod dela izvržen prema maloletnom licu. U tom slučaju će se učinilac kazniti kaznom koja je predviđena za to delo, iako za samo delo nije korišćenja sila, pretnja ili neki drugi način izvršenja.

Treći oblik postoji, ako je delo iz osnovnog oblika izvršeno prema maloletnom licu, propisana kazna je zatvor do pet godina.

Četvrti oblik postoji, ako je za delo iz stava 1. i 2. nastupila teška telesna povreda lica, izvršilac će se kazniti kaznom zatvora od pet do petnaest godina, ako ako je maloletno liše teško povređeno usled izvršenja krtivičnog dela iz stava 3. , propisana kazna je kazna zatvora od najmanje 5 godina.

Peti oblik je ujedno i najteži oblik, ako je nastupila smrt jednog ili više lica, propisana kazna je kazna zatvora od najmanje deset godina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Komentari