Odlomak

Vibracije su pojava sa kojom se čovek svakodnevno susreće pri radu, tokom transporta ili u kući, pri čemu se, najčešće, javljaju kao neželjena posledica nekog korisnog procesa. Sa razvojem tehnike, registruje se stalan porast nivoa vibracija u čovekovoj radnoj i životnoj sredini. Može se reći da je u periodu najbržeg uspona tehnike (zadnjih 50 do 100 godina), ukupan nivo vibracija i buke zabeležio najveći porast. Istraživanja osnovnih faktora ,,zagađivanja’’ okoline u razvijenim industrijskim zemljama, pokazuju da buka i vibracije zauzimaju treće mesto, odmah iza zagađenja vazduha i vode. Vibracije se, najčešće, definišu kao oscilatorna kretanja mehaničkih sistema oko položaja ravnoteže, pri čemu su pomeranja tačaka sistema značajno manja u odnosu na geometrijske veličine sistema, a period oscilovanja znatno manji od vremena u kome se kretanje posmatra.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari