Odlomak

SAOBRAćAJ, šTETNE POSLEDICE SAOBRAćAJA, BEZBEDNOST SAOBRAćAJA
Nastavni predmet bezbednost saobrañaja odnosi se na saobrañaj i saobrañajnu delatnost. Ãta je to saobrañajna delatnost, ãta je saobrañaj, ãta znaåi saobrañati? Ma koliko navedena i druga sliåna pitanja izgledala nevaæna, a odgovorijednostavni, neophodno je dati adekvatne odgovore na ova pitanja kako bismo korektno izlagali smisao i znaåaj bezbednosti saobrañaja.
Saobrañajna delatnost je delatnost koja se sastoji u promeni mesta ljudi, stvari ili saopãtenja. Saobrañajna delatnost je postala znaåajna za åoveka, sa pojavom prvih ljudskih naseobina (mlaœe kameno doba). Naime, tada se pojavila potreba da se svakodnevno promeni mesto znaåajne koliåine hrane, znaåajnog broja ljudi, odnosno saopãtenja. Pojavila se potreba za saobrañanjem – za saobrañajnom delatnoãñu. Zato se pojava saobrañajne delatnosti vezuje za mlaœe kameno dobaneolit.
Pronalazak vatre je omoguñio veñu pokretljivost ljudi i nomadski æivot iu hladnijim predelima. Pojava zemljoradnje uveñala je potrebe za saobrañanjem. Uveñane su koliåine dobara koje je trebalo prevesti: pored proizvoda lova i sakupljanja, sada se prevoze i proizvodi zemljoradnje. S druge strane, porasla su i rastojanja prevoza, jer su se ljudi nastanjivali na duæe vreme oko mesta proizvodnje.
Saobrañaj nije isto ãto i saobrañajna delatnost i moæe se definisati na razliåite naåine. Za naãe potrebe istañiñemo nekoliko definicija saobrañaja.  Saobrañaj (1) je samostalna ljudska delatnost åiji je cilj promena poloæaja ljudi, stvari ili saopãtenja. Saobrañaj kao samostalna ljudska delatnost je nastao u okviru treñe velike podele rada. Izdvojio se iz trgovine.3
Danas se sve åeãñe govori o transportnoj (saobrañajnoj) industriji (privredi), åime se skreñe paænja na ekonomski smisao saobrañaja. Saobrañaj (2) je organizovano kretanje saobrañajnih jedinica saobrañajnim putevima. U ovoj definiciji sadræani su osnovni elementi saobrañaja: saobrañajni put, saobrañajna sredstva i organizovanost (ureœenost). Saobrañajna sredstva su sva sredstva kojima se odvija saobrañaj. U drumskom saobrañaju to su drumska prevozna sredstva – vozila, u æelezniåkom saobrañaju to su lokomotive i æelezniåka kola – vagoni, u vazduãnom saobrañaju to su avioni, letelice i baloni, a u vodnom saobrañaju to su brodovi, åamci i druga plovila.
Saobrañajni put je deo prostora koji se, prvenstveno, koristi za kretanje saobrañajnih sredstava. To su magistralni, regionalni i lokalni putevi (drumski saobrañaj), glavne i sporedne pruge (æelezniåki saobrañaj), meœunarodni i domañi koridori (vazduãni saobrañaj), frekvencije (radio saobrañaj i telekomunikacije). Vazduãni put predstavlja deo vazduãnog prostora koji je odreœen po pravcu pruæanja, po visini i po ãirini i u kome je bezbednost plovidbe obezbeœena radio – navigacionim ureœajima. Meœutim, za naãe potrebe najznaåajnija je sledeña definicija saobrañaja:
Dakle, saobrañaj je egzistencijalna funkcija. Bez saobrañaja nije moguñe funkcionisanje i trajan opstanak æivotnog prostora. Saobrañaj nije sam sebi cilj. Smisao saobrañaja se odnosi na uspeãno povezivanje ostalih funkcija. Konaåno, u definiciji saobrañaja pominju se i odreœeni uslovi – ograniåenja: uz ãto manje negativnih efekata. Bezbednost saobrañaja se bavi negativnim efektima saobrañaja, tj. daje odgovor na pitanje: Kako saobrañati, uz ãto manje negativnih efekata?
Bezbednost saobrañaja je nerazdvojni deo definicije saobrañaja. Pri tome, ne oåekuje se potpuna sigurnost. Potpuna sigurnost u saobrañaju, na danaãnjem nivou razvoja, nije moguña. S druge strane, mora se saobrañati, jer je to egzistencijalna funkcija. Zato teæimo uspostavljanju optimalne sigurnosti, uz odræiv dalji razvoj saobrañaja.
Saobrañaj je mnogo doprineo ukupnom razvoju civilizacije i predstavlja jedan od vaænih elemenata ovog razvoja. Meœutim, ãtetne posledice saobrañaja prete da omalovaæe i znatno umanje koristi od saobrañaja.
Bezbednost saobrañaja je nauåna disciplina koja se bavi izuåavanjem ãtetnih posledica saobrañaja i metodama njihovog smanjivanja. Dakle, bezSaobrañaj (3) je jedna od 4 egzistencijalne funkcije svakog æivotnog prostora (rad, stanovanje, rekreacija i saobrañaj), åiji je cilj povezivanje ostalih funkcija, UZ ÃTO MANJE NEGATIVNE EFEKTE. Kao najznaåajnije ãtetne posledice saobrañaja danas se istiåu:

  • iscrpÿivaçe prirodnih resursa,
  • zagaœivanje okoline bukom, izduvnim gasovima i otpadnim materijama,
  • nastradali u saobrañajnim nezgodama (lakãe i teæe povreœeni i poginuli),
  • materijalne ãtete, gubici i troãkovi saobrañajnih nezgoda i
  • socijalno zagaœivanje meœuljudskih odnosa izazvano saobrañajem, a posebno saobrañajnim nezgodama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese