Odlomak

Kompanijsko pravo se bavi iэučavanjem pravnih normi koje uređuju specifičnosti privatnopravnog udruživanja pravnih i/ili fizičkih lica i njihovog kapitala radi ostvarivanja određenih zajedničkih interesa nastalih na toj osnovi. Postoje pravne forme privrednih društava koje su u osnovi negacija ideje nastanka ovih društava na osnovu udruživanja više lica sa određenim zajedničkim ekonomskim ciljem, budući da tog udruživanja i nema. Radi se o privrednom društvu sa jednim licem: DOO i AD. U oba slučaja reč je o pravno dozvoljenoj formi koja ima sva obeležja privrednog društva i podleže istom pravnom režimu kao i identične pravne forme organizovanja sa više lica. U drugom slučaju, postoji udruživanje više lica sa zajedničkim ekonomskim ciljem, ali se tokom života društva, nezavisno od osnova, tako nastalo društvo svede na jedno lice kao vlasnika (ortak, član ili akcionar). 3akon o privrednim društvima ZOPD upotrebljava termin privredna društva, a ne i trgovačka društva. Naše pravo ima jedinstvenu definiciju pojma privredno društvo: to je pravno lice koje osnivačkim aktom osnivaju pravna i/ili fizička lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Definicija po prof.Vasiljeviću glasi: privredna društva su tehnika organizovanja preduzeća, na osnovu određenih uloga, od strane pravnih i/ili fizičkih lica u cilju sticanja dobiti ili postizanja određenih neekonomskih ciljeva, sa određenom pravnom samostalnošću u odnosu na osnivače i ortake, članove i akcionare, i sa određenom otvorenošću za kasnije pristupanje drugih lica.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 46 stranica
  • Kompanijsko pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija   Nema

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari