Odlomak

PREDGOVOR
Ovaj prevod na srpski jezik Evropskog standarda Evrokod 2: EN 1992-1-1:2004: Proračun betonskih konstrukcija,
Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade, pripremljen je u okviru prve faze Projekta usvajanja
Evropskih standarda u građevinarstvu kao nacionalnih standarda Srbije i Crne Gore, prema Sporazumu
sklopljenom između Zavoda za standardizaciju Srbije i Crne Gore i nosilaca Projekta, Gradjevinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu i Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera JDGK.
Realizacija prve faze Projekta omogućena je donacijom Fonda za evropske integracije Evropske agencije za rekonstrukciju,
uz značajnu organizacionu i finansijsku podršku velikog broja naših firmi i institucija u oblasti građevinarstva.
Te firme i institucije – sponzori Projekta − prikazani su na kraju Evrokoda. Svima koji su na bilo koji na-
čin pomogli realizaciju ovog izuzetno značajnog projekta za naše građevinarstvo, Projektni tim i ovim putem izra-
žava veliku zahvalnost.
Osim ovog Dela 1-1 Evrokoda 2, prva faza Projekta obuhvata prevođenje i objavljivanje jos 4 dela Evrokodova za
konstrukcije: Evrokod O: Osnove proračuna konstrukcija, Deo 1-1 i Deo 1-8 Evrokoda 3: Proračun čeličnih konstrukcija
i Deo 1-1 Evrokoda 4: Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona. Svi ti Evrokodovi biće predstavljeni
našim graditeljima na seminarima koji će se u toku marta meseca 2006. godine održati u Beogradu,
Novom Sadu, Nišu i Podgorici.
Prema Pravilima Evropskog komiteta za standardizaciju CEN, zemlje članice CEN-a (od 01. januara 2006. to su
29 zemalja Evrope) obavezne su da svaki Evropski standard EN, u roku od godinu dana od usvajanja, doslovno
prevedu na svoj jezik ili da odobre njegovu primenu u svojoj zemlji na jednom od zvaničnih jezika CEN-a: engleskom,
fransuskom ili nemačkom, bez ikakvih izmena u odnosu na originalni tekst. Izuzetno, pojedine odredbe koje
se odnose na specifične uslove u pojedinim zemljama, kao što su opterećenja od snega i vetra, ili seizmička
dejstva, kao i neke odredbe vezane za sigurnost i trajnost konstrukcija, svaka zemlja može da usvoji prema svojim
uslovima i okolnostima, u posebnom Nacionalnom aneksu. Do kraja 2006. godine CEN planira da završi
konverziju Evrokodova iz faze neobaveznih Evropskih predstandarda ENV u obavezne Evropske standarde EN.
Predviđa se da će biti blizu 60 delova Evrokodova za konstrukcije, za sve vrste konstrukcija od različitih građevinskih
materijala, i preko 500 Evropskih standarda za građevinske materijale i proizvode. Sledeće 3 godine je period
koegzistencije, kada mogu paralelno da se koriste i novi Evropski i važeći nacionalni standardi, a 2010. godine
u zemljama članicama moraće da se stave van snage svi nacionalni standardi koji nisu saglasni sa Evropskim
standardima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 239 stranica
  • EC2-Proracun betonski konstrukcija prof. dr Zivota Perisic
  • Školska godina: prof. dr Zivota Perisic
  • Skripte, Građevina
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Fakultet tehničkih nauka  

Više u Skripte

Komentari