Odlomak

Etimološki, reĉ ekonomija vodi poreklo od grĉkih reĉi: οικονομικός što ima generiĉko znaĉenje – pravila o radu u gazdinstvu. Poznati
grĉki mislilac Ksenofan (oko 565 – oko 473. god. st. e.) pod ekonomijom je podrazumevao veštinu upravljanja gazdinstvom, budući da su se sve ekonomske aktivnosti u njegovom vremenu odvijale u okviru porodice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 218 stranica
  • Ekonomija Vedran Bozovic
  • Školska godina: Vedran Bozovic
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari