Odlomak

Homologacija pojedinačnog vozila sa pogonom na LPG / TNG

SAŽETAK
Sve veći rast cijena naftnih derivata i sve veća potražnja dovode do potrebe da se sve više razmišlja o upotrebi alternativnih goriva. Cilj je da se alternativna goriva učine raspoloživim i dostupnim. Istraživanjem sam došao do podataka koji pokazuju da su neke zemlje došle do značajnog procenta učešća vozila sa pogonom na TNG u ukupnom broju vozila. Komparirajući
stanje u tim zemljama dolazimo do spoznaje da je neka od tih rješenja poželjno prenijeti i na našu zemlju. Ja sam, u magistarskom radu, poseban naglasak stavio na TNG, odnosno na homologaciju opreme za pogon vozila na TNG, certificiranje tih vozila i primjenu ECE R 67.01 pravilnika u Bosni i hercegovini. Cilj je postići da se tehnička regulativa uskladi sa evropskim normama i da se postigne jedinstvena primjena ECE R 67.01 i ECE R 115 pravilnika u cilju postizanja veće sigurnosti u saobraćaju.

Ključne riječi: homologacija, certificiranje, ECE R 67.01 i TNG

 

 

UVOD
Već duži period u svijetu se istražuju mogućnosti primjene novih vrsta goriva za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Cilj koji se želi postići je da ta goriva imaju dovoljnu raspoloživost i mogućnost da u dužem vremenskom periodu budu svima dostupna, finansijski prihvatljiva i da budu sa prihvatljivim i povoljnim ekološkim svojstvima. Svakako jedno od najrasprostranjenijih alernativnih goriva, koje u potpunosti zadovoljava navedene kriterije je tečni naftni gas – TNG, poznat i kao autogas, u svijetu prepoznatljiv po skraćenici LPG (eng. Liquefied Petroleum Gas).
Možemo navesti nekoliko objašnjenja za sve dinamičniji rast upotrebe TNG – a, a to su:

  •  Porast cijena nafte, što direktno utiče na povećanje cijene dizela i benzina.
  •  Niža cijena TNG – a kao pogonskog goriva u odnosu na benzin i dizel.
  •  Pokretanje proizvodnje automobila sa fabrički ugrađenim sistemom za gas – OEM (eng.Original equipment manufacturer) ugradnja, od strane vodećih svjetskih proizvođača automobila što povećava povjerenje kupaca u kvalitet i bezbjednost sistema za TNG.
  •  Osavremenjavanje sistema i korištenje naprednih tehnologija i u sferi tzv. after marketinstalacija gasnih sistema generalno doprinosi povećanju ugradnje i u ovom segmentu.
  •  Postojanje većeg broja pouzdanih proizvođača opreme za korištenje LPG kao goriva kako za navedenu ugradnju u nova vozila (OEM) ili naknadnu ugradnju u polovna vozila,koji su tehnički i tehnološki vezani kako za proizvođače vozila tako i za ovlašteneservisne radionice koje ugrađuju i servisiraju predmetnu opremu.
  •  Akcije koje preuzimaju vlade mnogih zemalja u cilju zaštite životne sredine, sprečavanjaklimatskih promjena i smanjenju količine izduvnih gasova.
  •  Podsticajne mjere, koje primjenjuju vlade većeg broja zemalja, koje mogu biti fiskalne, ai praktične tako da korisnici autogasa imaju niz olakšica vezanih za eksploataciju svogvozila. Najefikasnije su kombinovane mjere odnosno skup mjera koje obuhvatajufiskalne olakšice vezano za cijenu gasa, subvencije vezane za ugradnju autogasne opreme i olakšice vezane za troškove registracije i eksploatacije vozila

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese