Odlomak

Uvod
Ekonomski razvoj podrazumijeva provođenje ekonomskih mjera koje vode smanjenju i eliminaciji siromaštva, nejednakosti i nezaposlenosti, sa krajnjim ciljem socijalne inkluzije i unapređenja životnog standarda. Strateški ciljevi u oblasti ekonomskog i socijalnog razvoja BiH i FBiH, definisani su kroz dokumente Strategija razvoja (SR) i Strategija socijalnog uključivanja (SSU BiH) za period 2010.–2014. godine. Bez obzira na niz problema koji su bili prisutni prilikom izrade dokumenata, posao je uspješno urađen i Strategija razvoja i Strategija socijalnog uključivanja je završena 2010. godine nakon gotovo tri godine rada.

U procesu razvojnog planiranja u BiH, korišten je modularni način izrade SR/SSU u skladu sa EU principima otvorenog metoda koordinacije – OMC. Uz pomoć DIFID-a (Engleska
razvojna agencija), DEP – Direkcija za ekonomsko planiranje BiH je bila nosilac aktivnosti, a interesi Vlade FBiH su bili zastupljeni kroz učešće Federalnog Zavoda za programiranje
razvoja. Vlada Federacije BiH podržala je dokumente Strategija razvoja i Strategija socijalnog uključivanja BiH u septembru 2010. godine i usvojila akcioni plan Vlade za implementaciju
strateških dokumenata. Istovremeno, zadužene su i kantonalne vlade da donesu akcione planove jer je neophodno da strateški dokumenti budu podržani i implementirani na kantonalnom nivou. Zavod je zadužen da koordinira cjelokupan proces strateškog planiranja u FBiH. Stručnu podršku na nivou kantona, Zavodu je tokom 2012. godine pružala SDC (Švicarska razvojna agencija). U vrijeme trajanja podrške SDC-a, urađen je cijeli niz aktivnosti na nivou kantona čija je svrha uspostava jedinstvene metodologije strateškog planiranja po
standardima EU. Posebno je potrebno naglasiti da je većina kantona uspostavila jedinice za strateško planiranje, pristupila izradi akcionih planova i na samom kraju upoznala se sa
principima pripreme izvještaja o dostignutom nivou razvoja.
Praćenje socio-ekonomskih trendova razvoja Federacije i kantona u skladu sa definisanim strateškim ciljevima i sam proces implementacije akcionih planova, programa i politika,
usaglašenih sa principima otvorenog metoda koordinacije, predstavljaju najvažniji dio pripreme godišnjeg Izvještaja o razvoju Federacije BiH. Analiza javnih politika i raspodjele resursa (materijalnih, finansijskih i ljudskih), praćena monitoringom i evaluacijom, pruža vladama i civilnom sektoru mogućnost da prepoznaju poticaje i kočnice, prednosti i nedostatke pojedinih ideja i riješenja, u svrhu lakše realizacije zacrtanih strateških planova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese